O knižnici

 (v skratke o knižnici)

o knižnici

 

 

 

 

Krajská knižnica v Žiline je verejná knižnica s krajskou pôsobnosťou. Je príspevkovou   organizáciou Žilinského samosprávneho kraja  a v  zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup  občanov k informaciam.

 

Krajská knižnica v Žiline je:

• metodickým, štatistickým a koordinačným centrom knižníc okresov Žilina a Bytča a Žilinského kraja

• mestskou knižnicou pre obyvateľov mesta Žilina

 

Knižnica svojim používateľom poskytuje knižnično-informačné služby vyplývajúce z jej poslania.

 

knižničný fond

 

 

 

     KNIŽNIČNO-INFOMAČNÝ FOND

 

 

 K n i h y

- odborná a krásna literatúra pre deti a dospelých

- výberovo skriptá a vysokoškolské učebnice

C u d z o j a z y č n á  l i t e r a t ú r a

- literatúra v anglickom, nemeckom, českom, francúzskom, poľskom, ruskom a španielskom jazyka

P e r i o d i k a
-  slovenská a zahraničná periodická tlač, denná tlač, odborné a populárno-náučné časopisy

Z v u k o v é  k n i h y

- zvukové nahrávky kníh pre nevidiacich a slabozrakých

A u d i o v i z u á l n e  d o k u m e n t y

- CD, DVD, audiokazety, videokazety, LP,

I N É

- detské tvorivé a didaktické hry, mapy

 

------------------------------------------------------

 
parčík    Literárny parčík
 
    - miesto stretávania sa ľudí
    - letná čitáreň
 
 
 
 
-----------------------------------------------------
Základné informácie o činnosti knižnice/za r.2013/:

Organizácia knižnice: Centrálna knižnica a 6 pobočiek
Používatelia: 13 440
Návštevníci:237 285   Maximálna denná návštevnosť v centrálnej budove v r.2013: 1 076
Výpožičky: 715 150 KJ  Medziknižničná výpožičná služba: 526 KJ
Poskytnuté informácie: 42 tis. 
Počet podujatí: 698
Počet titulov periodík: 207
Počet exemplárov periodík: 251
Knižničný fond /v r.2013/: 309 730 KJ /dokumentov/ odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých
Počet zväzkov na 1 obyvateľa: 3,81 dokumentov
Počet zväzkov na 1 používateľa: 23,05 dokumentov
Prírastok KJ /v r.2013/:  5 110 - z toho kúpou: 3 880
Nákup KF na 1 obyvateľa /v r.2013/: 0,45 € Nákup na 1 používateľa / v r.2013/: 2,73 €
čísla budú aktualizované
 
bližšie informácie - viď Vyhodnotenie činnosti-  Správa o činnosti KKŽ.
------------------------------------------------------------
Pod strechou knižnice svoje služby poskytuje:  
Poradensko-informačné centrum prevencie kriminality 

KP

 
 
 
 

 

 

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti