Oznámenie o vyhlásení výberového konania

  

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

r i a d i t e ľ a

  

Krajskej knižnice v Žiline, A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina

Požiadavky na uchádzačov:

 

       vysokoškolské vzdelanie,

 • minimálne 3-ročná odborná prax,

 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. , zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce, zákony o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. a č. 583/2004 Z. z., zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...),

 • prax v riadení - vítaná,

 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,

 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka - vítaná,

 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,

 • bezúhonnosť.

 Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

       plnenie vyššie uvedených požiadaviek,

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní,

 • predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,

 • predloženie projektu so zameraním na obsah a kvalitu ponuky kultúrnych príležitostí pre verejnosť s cieľom uspokojiť návštevníkov, s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie, a tým rozvíjanie kultúrneho turizmu, v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke
  www.zilinskazupa.sk » Samospráva » Dokumenty - Oznamy » Dokumenty » Smernice » schválené v roku 2011,

 • predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť  do  24. 05. 2016  na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ– Krajská knižnica“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
  V prípade nejasností kontaktujte Ing. Klimíkovú na tel. 
   č. 041/503 24 26.

 

 

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti