Aktuálny cenník za služby

 

poplatky

   REGISTRAČNÉ POPLATKY /Z Á P I S N É/
deti od 6 do 15 rokov a žiaci ZŠ                       2,00 €

predškoláci a deti do 6 rokov                         bezplatne

študenti SŠ a VŠ                                                 3,00 €

zamestnaní                                                          5,00 €

nezamestnaní                                                      3,00 €

dôchodcovia, invalidní dôchodcovia                    3,00 €

ženy na materskej dovolenke                              3,00 € 

držitelia preukazu ZŤP,ZŤPP                               2,00 €

jednodňoví používatelia                                       0,50 €

inštitúcie                                                               7,00 € 

 

U P O M I E N K Y

nepísaná upomienka

po prekročení výpožičnej doby.... 0,05 €/1 deň/1 dokument

1.písaná /mailová/ upomienka /po 60 dňoch/ - narátaná ku dňu posielania

2.písaná upomienka - riaditeľská /po 180 dňoch od výpožičky/.........cena upomienky + 7  €

 

predžalobná upomienka..................................  cena upomienky + 10 €

 

Rezervovanie titulu......................................0,50 €

Odloženie titulu     .......................................0,30 €

 

Poškodenie čiarového kódu.......................  1,65 €

Strata preukazu............................................1,00 €

 

R E P R O G R A F I C K É S L U Ž B Y

kopírovanie z kníh:

- formát A4...............0,10 € ..... farebná A4 ...... 0,40 €

- formát A3...............0,20 € ..... farebná A3 ...... 0,60 €

kopírovanie z časopisov

- formát A4...............0,10 € ..... farebná A4 ...... 0,40 €

- formát A3...............0,20 €...... farebná A3 ...... 0,60 €

 

Finančné náhrady za poškodené
a stratené knihy

 

beletria - cena knihy + manipulačný poplatok............cena knihy + 3,30 €

odborná lit.- cena knihy + manipulačný poplatok.......cena knihy + 6,64 -13,28 €

 

manipulačné poplatky

  

VYUŽÍVANIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

práca na PC /internet, písanie textov/  do 15 min. ... bezplatne
                                                             do 30 min. ... 0,30 €
                                                             +   30 min .. + 0,30 €

tlač A4.............................0,10 €  A3............. 0,20 €

farebná tlač A4 ...............0,40 €, A3 ............ 0,80 €

 

R E Š E R Š N É S L U Ž B Y

spracovanie rešerše............1,50 € platba vopred bez ohľadu na počet záznamov

+ tlač.....................................0,15 €/strana

poplatok za spracovanie do 24 hod. .........2,50 €

 

Za prípravu dokumentov z fondu knižnice k vypracovanej
     rešerši v rozsahu:

 

     do 5 dokumentov bezplatne

 

     od 5 do 10 dokumentov   ..  1 €, každých ďalších 5 dokumentov +0,50 € 

 

Za sprostredkovanie medziknižničnej výpožičnej služby, vrátane Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby podľa Článku VII. odst. 7.8. knižnica účtuje vopred manipulačný poplatok 0,50 € za každý vybavovaný titul. Tento poplatok používateľ neplatí v prípade MVS realizovanej v rámci regionálnych knižníc ŽSK /Turčianska knižnica v Martine, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne/.

 

Za každú zrealizovanú požiadavku knižnica účtuje na náklady spojené s touto službou          
                                               
...  4,00 € 
Skeny dokumentov                  ...  0,30 € /1 str. + tlač podľa cenníka.

 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba prostredníctvom SNK v Martine
z Českej republiky                  ...   5,50 € /1 dokument,

z Európy                                 ... 11,50 € /1 dokument.

 

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti