Krajská knižnica v Žiline je zapojená do projektov:  

 

Projekty realizované s podporou  Fondu pre podporu umenia  
  logo donora

  

Fond na podporu umenia v roku 2017 z verejných zdrojov podporil nasledovné projekty Krajskej knižnice v Žiline:   

 

Akvizícia knižničného fondu (2017): 10 000,00 €

Vďaka dotácii Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu vo výške 10 000 EUR pribudlo do zbierok krajskej knižnice spolu 1138 kníh, z toho 637 KJ beletrie pre dospelých a 244 krásnych kníh pre deti a mládež. Došlo i k rozšíreniu fondu náučnej literatúry o 257 kníh, z toho 252 ks pre dospelých. V rámci projektu boli zakúpené tiež hodnotné knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia v celkovom počte 167, vo väčšine krásnej literatúry pre dospelých, ale deti.    

Rozvoj komunitnej knižnice v krajskej knižnici: 4 000,00 €

Vianoce s detskou knihou - XI. ročník festivalu: 1 700,00 €

Učíme sa čítať (aj) v knižnici - program na rozvoj čitateľskej gramotnosti v prostredí knižníc: 1 500,00 €

Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov: 5 000,00 €  

Projekt prispel k ochrane knižničného fondu a k zvýšeniu používateľského komfortu pre čitateľov Krajskej knižnice v Žiline, ako i celkovej estetizácii priestorov knižnice (oddelenie náučnej literatúry a beletrie).

Do knižnice pribudli nové PC stanice pre vyhľadávanie v katalógoch knižnice a on-line bázach dát (2 ks), došlo ukončeniu výmeny amortizovaných knižničných regálov (15 ks), k obstaraniu samobslužných šatňových skriniek (30 ks) a k zakúpeniu nových abecedných rozraďovačov. K ochrane knižničného fondu prispelo aj zakúpenie fólií na obaľovanie kníh, EM ochranných etikiet a deaktivátora týchto etikiet.  

rozraďovače       šatňové skrinky         all in one  

   

Projekt Učíme sa čítať - program na rozvoj čitateľskej gramotnosti v prostredí knižníc.

Projekt prostredníctvom zážitkových aktivít pre deti (Abeceda v knižnici, tréningy pamäti, canisterapie) prispel k rozvoju predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti predškolákov a znevýhodnených detí mladšieho školského veku.  Centrum predčitateľskej gramotnosti, ktoré vzniklo na detskom oddelení Krajskej knižnice v Žiline, okrem tematických podujatí a odborného poradenstva ponúka i množstvo nových titulov didaktických pomôcok a hier dostupných rodičom a deťom.  Celoslovenský odborný seminár Knižnica v živote dieťaťa II, ktorý sa konal v Krajskej knižnici v Žiline dňa 1. decembra 2017,  bol určený pre cieľovú skupinu pedagógov, vychovávateľov a knihovníkov. Priniesol nielen prierez príkladov dobrej praxe, ale i tréningy na podporu čitateľských zručností prostredníctvom  tvorivej dramatiky.  Príspevky a scenáre, ktoré odzneli na seminári nájdete v Zborníku knižnica v živote dieťaťa II.

Fotografie z podujatia: https://www.flickr.com/photos/141951417@N06/albums/72157661348247287

 

Vianoce s detskou knihou - XI. ročník festivalu: 1 700,00 €

Vďaka podpore projektu Vianoce s detskou knihou v adventnom čase do knižnice zavítali osobnosti: spisovatelia  (Marcela Miklošková, Jana Necpalová, Peter Ničík, Igor Válek, Marta Hlušíková, Štefan Debnár, Jaroslava Kuchtová, Katarína Mikolášová, Toňa Revajová), ilustrátor (Stano Lajda), hudobník (Peter Vaňouček) či drotárska majsterka (Mária Porubčanská - Bárdyová). Pre deti vytvorili množstvo besied, autorských čítaní, tvorivých dielní či hudobno-poetických pásiem, ktoré prispeli k sviatočnej atmosfére Vianoc, budovali u detí vzťah ku knihám a kultúre, rozvíjali čitateľskú gramotnosť a tvorivosť.

 

 

Rok 2016 

 

Podpora projektov Krajskej knižnice v Žiline z Fondu na podporu umenia Tlačová správa

 

Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj z verejných zdrojov podporili realizáciu projektov Krajskej knižnice v Žiline:  


Akvizícia knižného fondu (2016)
 

Vďaka realizácii  projektu Akvizícia knižného fondu (2016), ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (10 000,00 €) a spolufinancovaním i Žilinský samosprávny kraj, pribudlo do knižnice 1 301 exemplárov nových kníh, z toho 454 krásnych a 303 odborných kníh pre dospelých a tiež 496 beletristických a 48 náučných kníh pre deti.  Táto podpora z verejných zdrojov v značnej miere prispela ku skvalitneniu služieb verejnej knižnice. Veríme, že zakúpené knihy si čoskoro nájdu svojich čitateľov.

knihy z fondu  /obr.1/   /obr.2/   /obr.3/  /obr.4 /obr.5/  /obr.6/

 

Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní  

 

Projekt Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní s finančnou podporou Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov vo výške 8 000,00 € prispel k zvýšeniu komfortu používateľov na oddelení náučnej literatúry Krajskej knižnice v Žiline.  Čitateľom sú od decembra 2016 k dispozícii nové študijné miesta s PC technikou a tlačiarňou. Vďaka projektu došlo k výmene časti amortizovaného regálového vybavenia a zakúpeniu nových abecedných rozraďovačov, ktoré pomôžu našim používateľom pri orientácii vo fonde knižnice.  

zábery zo študovne  /obr.1/   /obr.2/   /obr.3

Propagácia služieb krajskej knižnice

 -  ochranno-propagačné fólie na okná budovy

-   exteriérový nápis na budove knižnice

-   propagačná záložka pre dospelých o službách knižnice

-   propagačná záložka pre deti

-   informačný leták pre znevýhodnených

-   informačný leták o knižnici

  

Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (2 800,00 €) a Žilinský samosprávny kraj. 

Zámerom nášho projektu bolo propagovať služby knižnice s krajskou pôsobnosťou - nielen ako miesta požičiavania kníh, ale predovšetkým ako komunitného, kultúrneho a informačného centra. Pre tento účel sme  vydali propagačné materiály: informačný leták so všeobecnými informáciami o knižnici, informačné záložky pre detského i dospelého čitateľa i letáky o službách knižnice pre znevýhodnených občanov. Vďaka projektu dostali prízemné okná krajskej knižnice farebný polep, ktorý propaguje služby knižnice a zároveň zabezpečuje ochranu fondov pred slnkom. Novým výrazným označením knižnice na priečelí budovy sme zabezpečili ľahšiu orientáciu a identifikovateľnosť inštitúcie pre okoloidúceho. Realizácia projektu prispela k lepšej informovanosti čitateľov i potenciálnych používateľov o našej ponuke služieb.  Veríme, že týmito krokmi prispejeme k zintenzívneniu využívania širokého spektra služieb verejnej knižnice. 

  

Vianoce s detskou knihou - X. ročník festivalu

V rámci projektu Vianoce s detskou knihou - X. ročník festivalu sme realizovali množstvo podujatí na podporu čítania, rozvoj tvorivosti detí a na propagáciu pôvodnej detskej literatúry. Pozvanie do knižnice v 10. ročníku cyklu prijali umelci: Marta Pažická, Diana Vasilenková, Alžbeta Horecká, Gabriela Futová, Silvia Havelková, Toňa Revajová, Stano Lajda, Jana Necpalová, Katarína Mikolášová, Martin Barčík, Igor Válek a Peter Ničík.  Detskí literáti a ilustrátor pripravili pre deti literárne a výtvarné dielne, autorské čítania či besedy. Sprievodnými podujatiami projektu boli mikulášske a vianočné dielne na rozvíjanie tvorivosti a remeselníckej zručnosti detí. Vlastných aktivít projektu a sprievodných podujatí sa zúčastnilo  spolu 1 097 detí a mladých ľudí

 

 

https://www.flickr.com/photos/141951417@N06/albums

 

 

 

 

  

logo nadácie


Vďaka finančnej podpore Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis sme v rámci projektu Knižnica pre všetkých v roku 2016 sme mohli zakúpiť nové MP3 prehrávače zvukových kníh a čítačky elektronických kníh. Fond detskej literatúry sa rozrástol o nové hmatové knihy určené pre čitateľov z radov najmenších a znevýhodnených detí.


Vďaka finančnej podpore Nadačného fondu KIA Motors Slovakia v Nadácii Pontis sme v roku 2015 mohli zakúpiť detské knihy, hry, materiál a detské koberce do Rozprávkovej miestnosti Krajskej knižnice v Žiline

 

 

Vďaka účelovej dotácii zriaďovateľa Krajskej knižnice v Žiline, Žilinského samosprávneho kraja, pribudli koncom roka 2015 do fondu knižnice nové tituly kníh v hodnote 2 500 €. Zoznam zakúpených kníh.

 

 

projekt Potulky,  

v rámci projektu „Potulky-toulky po stopách osobností a zaujímavostí našich regiónov “ kód projektu SK/FMP/15/024 

 

Program cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

 

mapa   osobnosti z mapy   mapa /ppsx/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   

    Projekt Knihovisko, SK/FMP/12/037

   

    Program cezhraničnej spolupráce 
    Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.pozvánka     Rozprávková babička - 23.5.2014 o 10.00 hod.

 

pozvánka  Rozprávkový podvečer v literárnom parčíku dňa 15.08.2014

publikácia

 

   

 

  

     SPOLUHLASOM/SPOLUHLASEM

     antológia slovenských a českých autorov,

     vydaná v rámci projektu KNIHOVISKO.
    

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 projekt

Knižnica participuje na medzinárodnom projekte Booo - Books On-Line
v rámci programu celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG.


oficiálna stránka projektu  


informácie o projekte    slovenská verzia   -    anglická verzia

v skratke o projekte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

logo program sk         

  

Ján Pavol II. - projekt 

   

 

  Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch,
  kód projektu PL-  SK/ZA/IPP/III/149. /o projekte/

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
  regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
  Poľsko-Slovenská republika 2007-2013

  Blahoslavený Ján Pavol II. v našich regiónoch /Žilinský kraj/   prepare($query)) { /* execute statement */ $stmt->execute(); /* bind result variables */ $stmt->bind_result($hodnota); /* fetch values */ $stmt->fetch(); echo "(počet prezretí ".$hodnota.")"; $stmt->close(); } $mysqli->close(); ?>
  Blahoslavený Ján Pavol II.v obrazoch /Sliezske a Malopoľské vojvodsto/   prepare($query)) { /* execute statement */ $stmt->execute(); /* bind result variables */ $stmt->bind_result($hodnota); /* fetch values */ $stmt->fetch(); echo "(počet prezretí ".$hodnota.")"; $stmt->close(); } $mysqli->close(); ?> 

 


logo projektu       

Krajská knižnica v Žiline je zapojená do projektu:
Informácie bez hraníc. Budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično-informačných systémov, spolufinancovaný Európskou úniou z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prostredníctvom Prioritnej osi 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasť podpory 2.3. Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti. Viac...
 
       

        Trenčiansky samosprávny krajlogo projektu
Knižnica realizuje projekty:                      

projekt Knihovníci pre ľudé

 

 

             Knihovníci pre ľudí - od učenia k poznaniu

  

         Knihovníci pre ľudí. Zborník príkladov knihovníckej dobrej praxe/pdf/

 

 

 

„Spoločné mosty k informáciám a kultúre“kód projektu SK/FMP/01/010

 

Povedzte nám o tom v knižnici - zborník scenárov podujatí pre deti a mládež, vydaný v rámci realizácie projektu 

projekt    Česko-slovenská knižničná škôlka, kód projektu SK/FMP/04/032 
    - Výstava detských prác

 

výstup z projektu     PEXESO  -  nový výstup z projektu

    ČESKO-SLOVENSKÝ DETSKÝ-DĚTSKÝ SLOVNÍK

    ZÁLOŽKY - hnedá, svetlomodrásvetlozelena

                    červená, oranžová, tmavomodrátmavozelena 
                                                     


 

http://www.krajskakniznicazilina.sk/images/logoplsk.JPG   http://www.krajskakniznicazilina.sk/images/logovuc.JPG http://www.krajskakniznicazilina.sk/images/logoeu.JPG 


Bez hraníc (spoločný kultúrny priestor) PL-SK/ZA/PP/I/078
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

 

Sme rozdielni,  a predsa tak podobní v rámci Programu inkluzívneho vzdelávania

 

Open society found

Projekt sa realizuje vďaka ústretovosti Nadácie otvorenej spoločnosti - OSF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       
  

predĺženie výpožičiek

logo ŽSK

zsk

informácie v angličtine 

katalóg

e books 

výpožičky čítačiek 

výber z fondu 

facebook

skype

chcem

o spokojnosti