Zmluvy 2013

Kolektívna zmluva medzi Krajskou knižnicou v Žiline a základnou organizáciou Odborového zväzu v Krajskej knižnici v Žiline

Príkazná zmluva č.1/2013

Príkazná zmluva č.2/2013

Príkazná zmluva č.3/2013

Dohoda o spolupráci Megabooks sk

Zmluva č.11 o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/149 „Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. po našich regiónoch

Dohoda o úhrade miestneho poplatku za komunálneho odpady a drobné stavebné práce

Príkazná zmluva č.4/2013

Príkazná zmluva č.5/2013

Príkazná zmluva č.6/2013

Príkazná zmluva č.7/2013

Príkazná zmluva č.8/2013

Príkazná zmluva č.9/2013

Príkazná zmluva č.10/2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: ŽSK-KKZA/2013/8.2

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: ŽSK-KKZA/2013/4.5.6

Cena za dodávku elektriny

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za rok 2013 číslo:ŽSK-KKZA/2013/76

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej repubiky na rok 2013 číslo ŽSK-KK ŽA/2013/2.5

Zmluva o dielo 1-2013

Príkazná zmluva č.12/2013

Príkazná zmluva č.13/2013

Príkazná zmluva č.14/2013

Príkazná zmluva č.15/2013

Príkazná zmluva č.16/2013

Príkazná zmluva č.17/2013

Dohoda číslo 89/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Príkazná zmluva č.18/2013

Príkazná zmluva č.19/2013

Príkazná zmluva č.20/2013

Príkazná zmluva č.21/2013

Príkazná zmluva č.22/2013

Príkazná zmluva č.23/2013

Príkazná zmluva č.24/2013

Príkazná zmluva č.25/2013

Príkazná zmluva č.26/2013

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzavretej podľa § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Príkazná zmluva č.27/2013

Príkazná zmluva č.28/2013

Zmluva o dielo 2-2013

Príkazná zmluva č.29/2013

Príkazná zmluva č.30/2013

Príkazná zmluva č.31/2013

Príkazná zmluva č.32/2013

Príkazná zmluva č.33/2013

Príkazná zmluva č.34/2013

Dodatok č.1 k Dohode o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 1.4.2013

Príkazná zmluva č.35/2013

Príkazná zmluva č.36/2013

Zmluva na dodávku dochádzkového systému Fingera č.220078

Zmluva na servis dochádzkového systému Fingera č.220079