Pracovníci a oddelenia

Riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
Mgr. Katarína Šušoliaková – susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb
Mgr. Zuzana Mjartanová – mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Projektový manažér a metodik
Ing. Jana Eliašová – eliasova@krajskakniznicazilina.sk

Úsek koordinácie a metodiky
Mgr. Božena Sobolová – sobolova@krajskakniznicazilina.sk

Oddelenie získavania a spracovávania knižnično-informačných fondov
Mgr. Anna Rebrošová – rebrosova@krajskakniznicazilina.sk
Renáta Halusková

Vedúca KIS centrálnej knižnice a koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti
Mgr. Jana Neslušanová – neslusanova@krajskakniznicazilina.sk
objednávanie podujatí – podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Správa internetovej stránky knižnice, marketing
Mgr. Martina Zubčeková – marketing@krajskakniznicazilina.sk

Úsek beletrie a centrálny pult
Jana Zurovacová – zástupkyňa vedúcej KIS
Anna Filipová, Marek Homola, Magdaléna Janišová, Anna Kováčová, Goran Lenčo, Jarmila Tóthová, Jana Valičková

Úsek odbornej literatúry, pracovisko medziknižničnej výpožičnej služby a rešerší, študovňa
kniznica@krajskakniznicazilina.sk
Ing. Marjena Babuljaková, Anna Dresslerová, Mgr. Lucia Hrušková, Mgr. Zuzana Mrekajová

Regionálna bibliografia
Mgr. Ivana Jančulová – ivana.janculova@gmail.com
Nataša Lajdová – lajdova@krajskakniznicazilina.sk
Ivana Uríková – urikova@krajskakniznicazilina.sk

Úsek literatúry pre deti a mládež
deti@krajskakniznicazilina.sk
Ida Berthotyová, Mgr. Jaroslava Rácová, Lada Rybáriková, Ľubica Solčanská, PhDr. Miloš Zvrškovec
objednávanie podujatí – podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Britské centrum
Ida Berthotyová – britskecentrum@krajskakniznicazilina.sk

Organizácia PC kurzov a tvorivých dielni
Marek Homola – marek.homola.kniznica@gmail.com

Oddelenie ekomicko-technickej činnosti
Mgr. Ivana Gáborová – zilknizza@vuczilina.sk
Alena Kumičíková – a.kumicikova@vuczilina.sk
Lada Rybáriková – lada.rybarikova@vuczilina.sk