Otvorená knižnica

POSLANIE 

Krajská knižnica v Žiline je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia. Jej hlavným cieľom je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám zodpovedajúcim ich kultúrnym, informačným, vedeckým a vzdelávacím potrebám.

Knižnica plní funkciu krajskej knižnice pre Žilinský kraj, okresnej knižnice pre okresy Žilina a Bytča a verejnej mestskej knižnice pre mesto Žilina.

Funkcie krajskej knižnice plní nasledujúcimi úlohami a činnosťami:

 • vstupuje do národného knižničného systému a podieľa sa na budovaní Súborného katalógu slovenských knižníc,
 • koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v samosprávnom kraji,
 • zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej a edičnej činnosti v samosprávnom kraji,
 • zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji,
 • má právo povinného výtlačku a v zmysle platných predpisov buduje a sprístupňuje jeho fond,
 • pre knižnice v kraji je centrom medziknižničných výpožičných služieb a pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
 • v spolupráci s odborom Knižničný inštitút SNK v Martine a odborom kultúry Žilinského samosprávneho kraja je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým, metodickým a odborno-poradenským strediskom pre regionálne knižnice v Žilinskom kraji,
 • v rámci svojej územnej pôsobnosti zabezpečuje koordináciu, kooperáciu a vzájomnú odbornú prepojiteľnosť knižníc, ktoré poskytujú verejné knižnično-informačné služby.

Funkcie okresnej knižnice plní nasledujúcimi úlohami a činnosťami:

 • je okresným a regionálnym strediskom informácií, regionálny knižničný fond získava, buduje a sprístupňuje v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím okresov,
 • je regionálnym bibiografickým pracoviskom, buduje regionálne bibliografické i faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibliografiu,
 • prostredníctvom zmluvných vzt’ahov zabezpečuje výber, nákup a distribúciu dokumentov pre obecné knižnice,
 • pre zabezpečenie fyzickej ochrany dokumentov vykonáva kníhviazačské práce,
 • je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým a metodickým strediskom pre knižnice, poskytuje metodickú pomoc a služby mestským a obecným knižniciam a knižniciam iných typov vo svojej územnej pôsobnosti.

Funkcie mestskej knižnice plní nasledujúcimi úlohami a činnosťami:

 • je miestnym strediskom informácií, buduje a ochraňuje univerzálny knižničný fond ako súbor vybraných, odborne spracovaných, usporiadaných a uchovávaných dokumentov bez ohľadu na nosič informácií,
 • uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a rehabilitačné potreby používateľov prostredníctvom sprístupňovania vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom budovaním verejných terminálových pracovísk s využitím globálnych sietí,
 • poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby, najmä absenčné i prezenčné vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií a rešerší, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, zhotovovanie kópií dokumentov pre používateľov, prekladateľské a iné služby,
 • zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.

Krajská knižnica v Žiline pri plnení svojho poslania:

 • prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti zabezpečuje zverejňovanie a prezentáciu knižničných služieb,
 • poskytuje reklamné a propagačné služby pre iné subjekty a výnosy používa pre rozvoj knižničných a kultúrno-spoločenských aktivít
 • zabezpečuje prenájom dočasne nevyužívaných priestorov, a to prednostne pre potreby kultúrnych inštitúcií a zabezpečovanie kultúrnych aktivít,
 •  zabezpečuje komisionálny predaj vyradenej a antikvariátnej literatúry,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí,
 • zabezpečuje predaj suvenírov, pohľadníc a iných drobných predmetov súvisiacich s poslaním a charakterom organizácie

SLUŽBY

Organizácia je v 100 percentnom majetkovom podiele ŽSK.

Správa o činnosti – výťah  za rok 2022 


ŠTATUTÁRNY ORGÁN
 Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka (životopis) – susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Stálym poradným orgánom riaditeľky Krajskej knižnice v Žiline je vedenie zložené z vedúcich oddelení a zástupcu odborovej organizácie.

Životopisy vedúcich zamestnancov

Mgr. Zuzana Mjartanová (životopis) – mjartanova@krajskakniznicazilina.sk
Mgr. Ivana Gáborová (životopis) – zilknizza@vuczilina.sk
Mgr. Jana Neslušanová (životopis) – neslusanova@krajskakniznicazilina.sk
Ing. Marjena Babuljaková, predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu v Krajskej knižnici v Žiline (životopis) – kniznica@krajskakniznicazilina.sk

HOSPODÁRENIE

Hospodárenie s majetkom

PLÁN ROZVOJA


Etický kódex pracovníkov Krajskej knižnice v Žiline

Usmernenie riaditeľky Krajskej knižnice v Žiline k prijímaniu, overovaniu a evidencii oznámení o protispoločenskej činnosti

Smernica Krajskej knižnice v Žiline o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných knižnicou

Smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Smernica o zásadách vybavovania sťažností, podnetov a návrhov v podmienkach Krajskej knižnice v Žiline