Dokumenty

Smernica Žilinskej knižnice o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaných knižnicou

Smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Smernica o zásadách vybavovania sťažností, podnetov a návrhov v podmienkach Krajskej knižnice v Žiline

Správy o činnosti a hospodárení kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2019 (výťah) 

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2018 (výťah)

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2017 (výťah)

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2016 (výťah)

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2015 (výťah)

Vyhodnotenie Krajskej knižnice v Žiline za rok 2014 (výťah)