Školy

Aj tento rok sme si pre Vás pripravili rôzne podujatia, ktorými môžete študentom spestriť vyučovanie. Dĺžka trvania podujatia je približne 45-60 minút. Podujatia v našej knižnici sú bezplatné, jedinou podmienkou je platný čitateľský preukaz študentov.

Ponukové listy pre:

Ako sa prihlásiť na podujatie?

Podujatia treba vopred nahlásiť na emailovú adresu: podujatia@krajskakniznicazilina.sk, alebo telefonicky na čísle 041/ 723 30 90.
Čo od Vás potrebujeme?

  • názov školy/škôlky
  • kontakt na zodpovedného pedagóga (email a tel. č.)
  • počet žiakov
  • vek žiakov / ročník

Maximálny počet účastníkov na podujatí je 25 – 30 žiakov/študentov, v prípade potreby je po dohode skupinu možné rozdeliť.

Krajská knižnica v Žiline privíta námety ďalších podujatí zo strany pedagógov.

  • informačné prípravy, ktorých cieľom je zoznámenie žiakov s poslaním a hlavnými úlohami  knižnice, s jej službami a službami odborných úsekov (úsek odbornej literatúry, multimediálna študovňa, úsek bibliografie), s orientáciou v knižnici, triedením a usporiadaním literatúry, so základnými zásadami Knižničného a výpožičného poriadku,
  • literárne súťaže,
  • rozprávkové dopoludnia, kde sa deti rozprávajú o prečítaných knihách, kreslia na tabuľu námety z rozprávok, zoznámia sa s detskými knihami,
  • besedy o vybraných prečítaných knihách,
  • besedy s regionálnymi spisovateľmi a prizvanými hosťami.

Krajská knižnica môže na požiadanie sprostredkovať prednášky s protidrogovou tematikou v spolupráci s pracovníkmi resocializačných zariadení, psychológmi, lekármi, políciou.

Tvoríme vlastnú knihu

Každoročná medzinárodná súťaž detí zo Slovenska, Česka a Poľska v tvorbe vlastnej knihy na vybranú tému.

Literárna cena Janka Frátrika

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov.

Deň ľudovej rozprávky