MVS – medziknižničná výpožičná služba

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) je knižnično-informačná služba, ktorej obsahom je poskytovanie výpožičiek kníh a kópií dokumentov z papierových, mikrografických i elektronických zdrojov z iných knižníc a poskytovanie informácií o lokácii knižničných dokumentov vlastným používateľom knižnice, alebo iným knižniciam na rôznych úrovniach v rámci knižničného systému SR.
Interné zásady medziknižničnej výpožičnej služby v Krajskej knižnici v Žiline.

Elektronická MVS žiadanka