Knižničný a výpožičný poriadok

Regional Library in Žilina – Library Guidlines (shortened version)

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Krajská knižnica v Žiline v zmysle Zriaďovacej listiny vydanej Krajským úradom v Žiline pod číslom KÚ 97/00224 zo dňa 1. 1. 1997 a v zmysle neskorších dodatkov Zriaďovacej listiny vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok.

Článok I. – Všeobecné ustanovenia, vymedzenie základných pojmov

1.1. Krajská knižnica v Žiline (ďalej len knižnica) je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.

1.2. Knižnica plní funkciu krajskej knižnice pre Žilinský kraj, okresnej knižnice pre okresy Žilina a Bytča a verejnej mestskej knižnice pre mesto Žilina.

1.3. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby a pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické, metodické, bibliografické a informačné centrum pre knižnice v rámci svojej územnej pôsobnosti. Je komunitným centrom v mieste svojho pôsobenia. Realizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia pre verejnosť a organizované školské a záujmové  kolektívy.

1.4. Knižničný fond a zariadenie knižnice sú majetkom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bol knižnici zverený do správy na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Každý používateľ služieb knižnice je povinný ho chrániť a nepoškodzovať.

1.5. Knižničný poriadok je platný pre používateľov knižnice. Podpísaním prihlášky používateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s jeho ustanoveniami a berie ich na vedomie.

Článok II. – Úlohy knižnice

2.1. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedecko – výskumných a vzdelávacích potrieb používateľov, podporuje ich celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

2.2. Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb
z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov.

2.3. Knižničný fond tvorí:

 • primárny fond: knihy, periodiká (noviny a časopisy), zvukové dokumenty (gramoplatne, zvukové knihy pre zdravotne znevýhodnených, CD), CD ROM, mapy, spoločenské hry a hračky, taktilné knihy, špeciálne regionálne dokumenty, edičné materiály vydané knižnicou,
 • sekundárny fond: online katalóg, kartotéky, bibliografie.

Článok III. – Služby knižnice

3.1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom medzi knižnicou a jej používateľom. Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR a Manifestom UNESCO o verejných knižniciach. Dodržiava princíp rovnosti poskytovania knižničných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, náboženstvo, politickú orientáciu, jazyk alebo spoločenské postavenie.

3.2. Základné knižnično-informačné služby (poskytované registrovaným používateľom knižnice bezplatne):

 • prezenčné výpožičky knižničných dokumentov (len v priestoroch knižnice),
 • absenčné výpožičky knižničných dokumentov (mimo priestorov knižnice),
 • ústne faktografické a bibliografické informácie.
 • Knižničný dokument je jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jej obsah alebo formu nosiča informácie. Nosičom informácie je hmotný substrát, ktorý slúži na zaznamenanie a prenos informácie.

3.3.  Špeciálne knižnično-informačné služby (poskytované registrovaným používateľom knižnice za poplatok):

 • medziknižničná výpožičná služba,
 • medzinárodná medziknižničná výpožičná služba,
 • prístup k vonkajším informačným zdrojom (internet vrátane Wi-Fi pripojenia),
 • rezervácia dokumentu,
 • odloženie dokumentu,
 • reprografické služby, skenovanie z dokumentov,
 • sprístupňovanie elektronických databáz,
 • poskytovanie písomných bibliografických informácií a rešerší,
 • poskytovanie faktografických informácií, elektronické referenčné služby,
 • využívanie počítačovej techniky – internet, textový editor, tlač, skenovanie,
 • klubová a vzdelávacia činnosť knižnice.

3.4.  Právo využívať knižničné služby má:

a. registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu (čitateľský preukaz je vydávaný na 365 dní a po uplynutí tejto doby je potrebné preregistrovanie),
b. registrovaný jednodňový používateľ na základe jednorazového manipulačného poplatku po predložení preukazu totožnosti. Jednodňový používateľ môže využívať všetky služby knižnice okrem absenčných výpožičiek, rešeršných služieb a medziknižničnej výpožičnej služby.

3.5  Občania bez ohľadu na to, či sú registrovanými používateľmi knižnice, sa môžu zúčastňovať podujatí organizovaných knižnicou pre verejnosť, resp. inými organizátormi v priestoroch knižnice, pričom sú povinní rešpektovať pravidlá knižnice.

3.6. Účastníci klubových podujatí, vrátane sprevádzania detí na týchto podujatiach, musia byť registrovanými používateľmi knižnice.

Článok IV. – Používatelia služieb knižnice. Základné práva a povinnosti používateľov. Členstvo v knižnici

4.1.    Používateľom služieb knižnice sa môže stať:

a. fyzická osoba – individuálny používateľ:

 • dieťa vo veku do 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu (svoj súhlas s členstvom a prevzatie záväzkovoprávnej zodpovednosti potvrdí zákonný zástupca podpisom na prihláške za používateľa),
 • každý občan SR nad 15 rokov. Svoju totožnosť pri registrácii musí preukázať preukazom totožnosti. Nárok na zľavnené zápisné je potrebné preukázať príslušným dokladom,
 • občan iného štátu. Čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení preukazu totožnosti s oprávnením využívať dokumenty knižnice len prezenčne. Po predložení dokladu o prechodnom bydlisku na území SR mu môžu byť poskytnuté aj absenčné výpožičné služby. Výnimku môže povoliť riaditeľka knižnice alebo oprávnený zástupca,
 • odídenec v prípade rusko-ukrajinského konfliktu. Čitateľský preukaz sa vystavuje osobe s prechodným pobytom na Slovensku a oprávňuje ju k absenčnému využívaniu dokumentov. Osoba, ktorá nemá potvrdený prechodný pobyt sa môže zdržiavať v priestoroch knižnice a využívať prezenčné služby na základe preukázania dokladu o tolerovanom pobyte s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“,
 • ak fyzická osoba, resp. jej zákonný zástupca, odmietne uviesť v prihláške povinné osobné údaje potrebné na jeho identifikáciu (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, resp. prechodného bydliska, druh a číslo osobného dokladu), nemôže uzavrieť s knižnicou záväzkovoprávny vzťah nevyhnutý pre poskytovanie služieb.

b. právnická osoba (inštitúcia, organizácia a pod.) – kolektívny používateľ: prihlášku podpisuje štatutárny zástupca a opatrí ju pečiatkou organizácie.Preukaz kolektívneho člena možno používať iba po predložení dokladu totožnosti konkrétneho pracovníka, ktorý je poverený uskutočňovať styk s knižnicou. Takto evidovaná právnická osoba je nositeľom používateľských práv a povinností,

c. predregistrácia – prostredníctvom online katalógu sa môže občan predregistrovať v prípade, že nie je používateľom knižnice. Využívať služby knižnice môže až po osobnej návšteve v knižnici a podpísaní prihlášky používateľa.

4.2.  Osobitné kategórie používateľov:

a. riaditeľka knižnice má právo rozhodnúť o udelení čestného členstva významným osobnostiam mesta, Žilinského kraja, prípadne Slovenskej republiky, resp. osobám, ktoré prispeli k rozvoju knižnice. Čestné členstvo je bezplatné,
b. bývalí pracovníci knižnice, ktorí v knižnici odpracovali minimálne 5 rokov a ukončili pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku, majú členstvo v knižnici doživotne bezplatné,
c. príslušníci rodiny (manželia, rodičia s deťmi do 15 rokov) môžu využívať rodinný preukaz so zvýhodneným zápisným; rodinný preukaz je vystavený všetkým dotknutým členom rodiny rovnaký deň na 365 dní. Ďalší príslušníci rodiny môžu požiadať o rodinný preukaz po uplynutí tejto doby. Zľavy na zápisnom nie je možné kombinovať.

4.3.  Čitateľský preukaz je neprenosný (toto ustanovenie platí aj v rámci rodiny), držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Pracovník knižnice má právo vyžiadať si od používateľa doklad na overenie totožnosti. Má právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol zneužitý inou osobou. V prípade závažného dôvodu môže knihovník povoliť požičanie dokumentov na základe písomného splnomocnenia používateľa s uvedením mena, adresy, čísla občianskeho preukazu a podpisu držiteľa čitateľského preukazu a splnomocnenej osoby. To platí aj v prípade, že sa jedná o rodinného príslušníka.

4.4.  Pri platbách (registračné poplatky a poplatky za iné služby) používateľ je povinný skontrolovať si výdavok okamžite po realizácii platby, neskoršie reklamácie knižnice neuznáva. Za peňažné nezrovnalosti mimo knižničného pultu knižnica nezodpovedá.  Uhradené poplatky knižnica nevracia s výnimkou dňa, kedy bola platba realizovaná.

4.5.  Držiteľ čitateľského preukazu je povinný ihneď nahlásiť jeho stratu knižnici. Za vystavenie duplikátu preukazu zaplatí poplatok (viď aktuálny cenník). Taktiež je povinný ohlásiť knižnici, najneskôr do 30 dní, zmenu priezviska alebo bydliska. Každá zmena musí byť doložená príslušným  dokladom (k nahliadnutiu). Ak knižnica musí zmenené údaje zisťovať sama, náklady s tým spojené hradí používateľ.

4.6.  Držiteľ čitateľského preukazu môže využívať jeho digitálnu podobu na základe udelenia súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov. Digitálny preukaz plne nahrádza jeho papierovú formu. Link na stiahnutie digitálneho preukazu bude používateľovi doručený na základe uvedenia mailovej adresy do 24 hodín od registrácie.

4.7.  Členstvo v knižnici zaniká:

a. odhlásením používateľa,
b. neobnovením členstva,
c. zrušením členstva pre porušenie Knižničného a výpožičného poriadku. (krádež a poškodzovanie knižničných dokumentov, nevhodné správanie obťažujúce návštevníkov alebo pracovníkov knižnice).

4.8.  Registračný poplatok knižnica nevracia (s výnimkou dňa registrácie).

4.9.  Povinnosti používateľov služieb knižnice:

a. oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, ako aj pokyny zamestnancov knižnice,

b. preukázať sa čitateľským preukazom pri vstupe do knižnice, resp. zaplatiť jednorazový poplatok jednodňového používateľa (neplatí pre účastníkov verejných podujatí),

c. podriadiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na ochranu majetku knižnice,

d. vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať knižničný fond, inventár ani technické zariadenie,

e. dodržiavať zákaz fajčenia, hlasného využívania techniky, vrátane mobilov a notebookov, vnášania bicyklov, vstupovania na kolieskových korčuliach, bicykloch (platí aj v prípade detí), vodenia zvierat, konzumovania potravín a alkoholu v priestoroch knižnice,

f. pri vstupe do knižnice odkladať tašky a kabáty do uzamykateľných šatňových skriniek. Šatňové skrinky nie sú určené na odkladanie cenných vecí. Rovnako knižnica nezodpovedá za veci odložené na inom mieste vo svojich priestoroch,

g. ak používateľ tieto ustanovenia poruší, môže byť dočasne alebo trvalo zbavený práva používať služby knižnice,

h. používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi, v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, knižnica dokumenty nepožičiava.

4.10. Knižnica neposkytne služby osobám, ktoré zreteľne javia známky požitia omamných látok.

4.11. Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno odoprieť používateľovi aj z hygienických dôvodov, napr. mimoriadne znečistený odev a zápach, ktoré takýmto spôsobom obmedzujú ostatných používateľov.

4.12. Používateľ a návštevník knižnice sa môže pohybovať v priestoroch prístupných verejnosti. Nie je oprávnený vstupovať do skladov a služobných priestorov knižnice.

4.13. Rodič alebo iný zákonný zástupca je zodpovedný za dieťa do veku 15 rokov, ktoré sa nachádza v priestoroch knižnice. Dieťa v predškolskom veku sa nemôže pohybovať v priestoroch knižnice bez sprevádzajúcej osoby. V prípade organizovaných podujatí na pôde knižnice má za dieťa zodpovednosť sprevádzajúca osoba (pedagogický pracovník a i.). V mimoriadnych prípadoch môže zodpovednosť prevziať zamestnanec knižnice na základe písomného povolenia zákonného zástupcu.

4.14. Používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, podnety k práci knižnice. Môže ich konzultovať s obslužným personálom, vedúcimi oddelení a štatutárnym zástupcom knižnice. „Kniha Vašich pripomienok a podnetov k našej práci“ sa nachádza pri výpožičnom pulte na prízemí knižnice. Sťažnosti môže používateľ podávať v zmysle Zákona NR SR č. 152/1998 Z.

4.15. V knižnici nie je dovolené vykonávať verejné zbierky, ankety, predaj tovaru a služieb, umiestňovať reklamy, natáčať videonahrávky bez povolenia riaditeľky, prípadne vedúceho zamestnanca.

4.16.   V prípade vyhlásenia požiarneho poplachu v objektoch knižnice sú návštevníci povinní rešpektovať pokyny požiarneho hlásiča a zamestnancov knižnice.

Článok V. – Ochrana osobných údajov používateľov knižnice

5.1. Spracovanie osobných údajov je realizované v súlade s platnými legislatívnymi dokumentmi SR a EÚ – Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 a Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

5.2.  Legislatívnym rámcom pre spracovanie osobných údajov používateľov je Zákon  č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý v § 18 Práva knižnice určuje rozsah spracovania osobných údajov. Podpísaním prihlášky vzniká medzi používateľom a knižnicou zmluvný vzťah v zmysle zákona č. 40/1965 Občiansky zákonník.

5.3.  Povinné údaje pre registrovanie používateľa sú: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo osobného dokladu (s výnimkou maloletých), dosiahnuté vzdelanie. Nepovinné údaje sú: titul, kontaktná adresa, email, telefónne číslo, údaj pre poskytnutie zľavy pri registrácii (žiak, študent, VŠ študent, nezamestnaný, žena na materskej dovolenke, dôchodca, vojnový veterán, držiteľ preukazu ZŤP, invalidný dôchodca, Univerzita 3.veku a i.).

5.4.  Povinné údaje zákonného zástupcu sú: meno a priezvisko, adresa. Nepovinné údaje slúžia na efektívnejšiu komunikáciu knižnice s používateľom.

5.5.  Po skončení členstva, vyrovnaní záväzkov voči knižnici a po splnení
zákonom daného účelu štatistického vykazovania sú osobné údaje
v databáze  zlikvidované najneskôr do 365 dní od skončenia členstva alebo i skôr na základe písomnej žiadosti používateľa. Likvidácia sa uskutočňuje:

 • skartovaním prihlášky a iných fyzických dokumentov,
 • anonymizáciou osobných údajov v počítačovej databáze,
 • údaje sú ďalej používané len pre štatistické účely bez väzby na konkrétneho používateľa.

5.6.  Používateľ má právo požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré knižnica spracováva. V prípade pochybnosti o spracovaní a uchovávaní svojich  osobných údajov môže požiadať o vysvetlenie, resp. nápravu zisteného stavu (opravou, doplnením, obmedzením spracovania alebo likvidáciou osobných údajov), a to osobne alebo písomne na adresu knižnice. V prípade nulových podlžností voči knižnici a na základe písomného požiadania knižnica zlikviduje osobné údaje používateľa ihneď po schválení žiadosti.

5.7.  Informácie o svojich aktivitách a podujatiach rozposiela knižnica len na základe súhlasu, ktorý je možné udeliť, resp. odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 041/7233090 alebo mailom na adrese kniznica@krajskakniznicazilina.sk. Počas vybraných kultúrnych a vzdelávacích podujatí knižnica zhotovuje fotodokumentáciu na dokumentačné  a archívne účely a s cieľom pozitívnej propagácie knižnice. Pokiaľ si účastník podujatia nepraje byť zachytený v dokumentačných materiáloch, oznámi túto skutočnosť knihovníkom pred začiatkom podujatia.

5.8. Prístup k osobným údajom majú iba tí zamestnanci knižnice, od ktorých to vyžaduje plnenie pracovných úloh. O zistených údajoch sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zaniknutí pracovného pomeru.

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok VI. – Vymedzenie obsahu výpožičného poriadku

Výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzťahy medzi knižnicou a používateľom služieb knižnice. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania jednotlivých druhov dokumentov, výpožičnú dobu, poplatky za služby definované v cenníku a sankcie za nedodržanie výpožičného poriadku.

Článok VII. – Zásady vypožičiavania knižničných dokumentov

7.1. Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované Krajskou knižnicou v Žiline, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení Občianskeho zákonníka: § 659 a nasl. – zmluva o výpožičke, § 663 a nasl. – nájomná zmluva, § 421 a nasl. – zodpovednosť za škodu, § 544 a nasl. – zmluvná pokuta, § 546, § 547 o ručení.

7.2. O sprístupňovaní dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojím poslaním, úlohami a požiadavkami ochrany knižničného fondu.

7.3. Na preukaz detského používateľa spravidla nie je možné požičiavať dokumenty z iných úsekov ako z úseku literatúry pre deti. Výnimku môže udeliť knihovník.

7.4. Knižničné dokumenty sa požičiavajú:

 • prezenčne – počas výpožičného času v priestoroch knižnice, resp. letnej čitárne,
 • absenčne – mimo priestorov knižnice.

Archivované knižničné dokumenty knižnica sprístupňuje na vyžiadanie používateľa do 3 pracovných dní. Ak to prevádzka dovoľuje, môže byť dokument sprístupnený na počkanie.

7.5. Používateľ si môže absenčne vypožičať knižničné dokumenty s výnimkou knižničných dokumentov študovne, príručných knižníc, zvukových dokumentov (okrem zvukových kníh pre zdravotne znevýhodnených), audiovizuálnych dokumentov, CD ROM, vybraných odborných a aktuálnych periodík v knižnici. Staršie čísla novín a časopisov z čitárne je možné si vypožičať absenčne na dobu 2 týždňov s výnimkou archivovaných dokumentov. Výnimky udeľuje vedúci oddelenia knižnično-informačných služieb.

7.6. Vypožičiavanie špeciálnych zvukových dokumentov je možné len registrovanému zdravotne znevýhodnenému občanovi, v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a preukázaním jedného z nasledujúcich dokladov:

 • preukaz ZŤP, ZŤP-S,
 • členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých.

Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal a všetky prípadné nedostatky ihneď ohlásiť. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky a je povinný uhradiť náklady spojené s opravou dokumentu. Výpožičná doba zvukových kníh je jeden mesiac.

7.7. Špeciálne dokumenty (CD, DVD) ako súčasť tlačených dokumentov je možné vypožičať si len prezenčne v priestoroch knižnice v zmysle Autorského zákona č.185/2015. Knižnica požičiava spoločenské hry podľa pravidiel uvedených v článku XV.

7.8. Knižnica má právo regulovať počet naraz absenčne vypožičaných knižničných dokumentov. Používateľ si môže po preukázaní sa platným čitateľským preukazom vypožičať naraz najviac 15 knižničných dokumentov.
V prípade periodík je počet absenčných výpožičiek obmedzený na 15 ks. Ak úhrnná hodnota vypožičaných knižničných dokumentov je značne vysoká, môže pracovník knižnice požadovať preukázanie dokladu totožnosti. Inštitucionálny používateľ si môže naraz vypožičať 30 knižných dokumentov, výnimku udeľuje vedúci zamestnanec. Obecné knižnice si môžu v rámci výmenných súborov požičať max. 100 dokumentov.

7.9. Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty. Je povinný vrátiť ich v takom stave, v akom ich prevzal. Pri vypožičiavaní si všetky dokumenty prezrie, poškodenie ihneď nahlási. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky.

7.10. Prevzatie výpožičiek používateľ potvrdzuje svojím podpisom na potvrdenke o výpožičke dokumentu. V prípade, že má uvedenú mailovú adresu,  knižnica mu zároveň pošle elektronický výpis o aktuálnych výpožičkách s dátumami vrátenia dokumentov, prípadne mu bude výpis na požiadanie vytlačený.

7.11. Používateľ môže vypožičaný dokument vrátiť aj poštou, musí ho však dôkladne zabaliť a poslať ako doporučenú alebo poistenú zásielku. Až do
prevzatia dokumentu knižnicou zodpovedá za svoje výpožičky.

7.12. Vynášanie dokumentov mimo priestorov knižnice, pokiaľ neboli riadne zapísané na konto používateľa, je zakázané.

7.13. Na základe zmluvného vzťahu a na kauciu 30 € knižnica zapožičiava svojim používateľom čítačky elektronických kníh a  MP3 prehrávače zvukových kníh na dobu 1 mesiac. Nevrátenie prístrojov načas upomína navyšovanou sumou 0,20 € na každý pracovný deň omeškania.

7.14. Používateľ, ktorý uviedol knižnici svoju mailovú adresu,  môže využívať elektronické knihy (eknihy) poskytovateľa Palmknihy.cz. Podmienkou je platná registrácia v knižnici, registrácia na stránke http://www.palmknihy.cz s rovnakým mailom, aký je uvedený v knižnici a prístup do online katalógu. Používateľ môže mať 5 výpožičky dokumentov za mesiac, výpožičná doba je 30 dní. Služba je spoplatnená v zmysle cenníka, po zadaní požiadavky o eknihu je používateľ povinný poplatok uhradiť.

Článok VIII. – Výpožičná lehota knižničných dokumentov

8.1.  Výpožičná lehota pre jednotlivé knižné dokumenty je v zásade 30 dní.
Je určená pre každý dokument zvlášť.
V prípade nových a žiadaných kníh je výpožičná lehota skrátená na 14 dní, o čom používateľ získa informáciu pri preberaní knihy a z označenia na titulnej strane obálky. Obdobne je skrátená výpožičná lehota žiadanej mimočítankovej literatúry a publikácií, ktoré má knižnica v obmedzenom počte exemplárov. Skrátenú výpožičnú lehotu je možné predlžiť maximálne 1 krát.
Vedúci príslušného pracoviska môže skrátiť výpožičnú lehotu podľa uváženia, o čom upovedomí používateľa.
Výpožičná lehota periodickej tlače je 2 týždne

8.2. Dokumenty z príručného fondu študovne je možné so súhlasom knihovníka vypožičať si na 1 týždeň. Skrátenú výpožičnú lehotu je možné predlžiť maximálne 1-krát. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada, pred uplynutím tejto lehoty, a to osobne alebo telefonicky nahlásením mena, roku narodenia a titulu predlžovanej publikácie. Používateľ si môže výpožičnú lehotu predĺžiť aj sám po prihlásení do svojho elektronického konta zadaním čísla čiarového kódu z čitateľského preukazu a PIN kódu. Vstupný PIN je vytvorený z dátumu narodenia registrovaného používateľa vo forme RRMMDD, po prvom prihlásení si ho môže používateľ zmeniť.

8.3. Maximálna výpožičná lehota knižného dokumentu je spravidla 90 dní. Výpožičnú lehotu nie je možné predĺžiť v prípade, že:

a. na dokument je vytvorená rezervácia iným používateľom,
b. používateľovi do obdobia 1 mesiaca končí platnosť registrácie alebo už skončila.

8.4.  Ak používateľ nedodrží stanovenú výpožičnú dobu, účtuje mu knižnica podľa Občianskeho zákonníka § 544 poplatky za jej nedodržanie (viď aktuálny cenník).

8.5.  Predupomienky, upomienky

a. pokiaľ používateľ poskytne knižnici svoju e-mailovú adresu, resp. bude mu bezplatne zaslaná informácia o blížiacom sa termíne prekročenia výpožičnej lehoty, tzv. predupomienka,

b. po prekročení výpožičnej lehoty bude v zmysle cenníka používateľovi vygenerovaná upomienka osobitne na každý dokument a každý deň oneskorenia,

c. po 60 a 90 dňoch od dátumu vypožičania dokumentu knižnica zasiela používateľovi upomienku písomne, resp. elektronicky alebo telefonicky. Po 150 dňoch od dátumu vypožičania dokumentu knižnica zasiela používateľovi písomne riaditeľskú upomienku, ktorej hodnota sa pripočítava k celkovej sume upomienky,

d. používateľ nesie plnú zodpovednosť za vrátenie vypožičaných dokumentov bez ohľadu na doručenie upozornení zo strany knižnice; knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie písomnej upomienky alebo e-mailu z technických dôvodov, nefunkčnosti e-mailovej schránky používateľa, prípadne za technické problémy na strane jej administrátora a iné,

e. v prípade neuhradenia dlžnej sumy za upomienky (viď aktuálny cenník) budú používateľovi zablokované ďalšie výpožičky až do vysporiadania záväzkov voči knižnici na všetkých výpožičných miestach. Dlžnú sumu je používateľ povinný uhradiť najneskôr pri nasledujúcej návšteve knižnice.

8.6. Knižničné dokumenty, ktoré sú aktuálne vypožičané, môže knižnica na požiadanie rezervovať jednotlivým žiadateľom podľa poradia, v akom o rezerváciu požiadali. Nie je možné rezervovať dokumenty, ktoré nie sú požičané a sú dostupné. Knižnica upovedomí používateľa o vrátení rezervovaného knižničného dokumentu písomne, telefonicky alebo elektronicky. Žiadateľ je povinný si ho vyzdvihnúť do 5 dní od odoslania oznamu. Ak tak neurobí, knižničný dokument knižnica vypožičia ďalšiemu používateľovi. Po prevzatí dokumentu používateľ uhradí poplatok za rezerváciu a jej oznámenie (viď aktuálny cenník). V prípade nevyzdvihnutia rezervovaného dokumentu sa stáva poplatok za rezerváciu dlhom používateľa voči knižnici. O rezerváciu môže používateľ požiadať priamo v knižnici alebo si dokument môže rezervovať cez online katalóg.

8.7. Online rezerváciu používateľ realizuje cez online katalóg knižnice na stránke http://katalog.krajskakniznicazilina.sk/Carmen/. V príslušnom zázname rezervovaného dokumentu je uvedené poradie, v akom si používateľ požiadal o rezerváciu. Ak rovnaký dokument žiada viac používateľov, automatizovaný systém stanoví poradie podľa dátumu a času rezervácie. V prípade, že rezervovaný dokument už používateľ nepotrebuje, je povinný oznámiť to knižnici, resp. rezerváciu zrušiť. Rezervácia je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka knižnice.

8.8. Pokiaľ má používateľ záujem o dokument, ktorý nie je požičaný, môže si požiadať o jeho prednostné odloženie, a to telefonicky alebo cez online katalóg. Dokument si môže prevziať až po potvrdení odloženia, ktoré dostane emailom alebo telefonicky, a to do 5 dní od doručenia oznámenia. Služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka knižnice.

8.9. Ak sa požadovaný dokument nenachádza vo fonde, knižnica môže sprostredkovať pre svojho registrovaného používateľa jeho vypožičanie prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v SR, resp. medzinárodnej medziknižničnej služby (MMVS) z knižnice v inej krajine.

a. Žiadateľ pri objednávaní dokumentu uvedie v žiadanke MVS potrebné údaje o dokumente a zaplatí stanovený poplatok na úhradu nevyhnutných nákladov knižnice spojených s touto službou (viď aktuálny cenník).
Ak si používateľ knihu objedná a nevyzdvihne, vzniká mu voči knižnici dlh v takej výške, aká by bola účtovaná v prípade zrealizovania služby.

b. V prípade oneskoreného návratu takto vypožičaného dokumentu používateľ hradí sankčné poplatky podľa cenníka Krajskej knižnice v Žiline a zároveň podľa cenníka knižnice, ktorá je vlastníkom dokumentu.

c. Požičaný dokument je po zaslaní oznámenia o jeho dostupnosti v knižnici odložený pre používateľa do 7 kalendárnych dní, pokiaľ nepožiada o iný termín.

d. Používateľ svojím podpisom na potvrdenke o výpožičke preberá zodpovednosť za vypožičaný dokument MVS, za jeho stratu, poškodenie a pod. Náklady spojené s poškodením, prípadne stratou dokumentu, je používateľ povinný uhradiť. V prípade neuhradenia týchto nákladov si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť používateľovi poskytovanie všetkých služieb počas doby, pokiaľ si záväzky voči knižnici nevyrovná, resp. natrvalo.

e. Prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby knižnica sprostredkuje naraz výpožičky najviac 5 knižných dokumentov z fondov iných knižníc.

f. Na požiadanie môže knižnica požičať dokument zo svojho fondu používateľovi inej knižnice, pričom o výpožičku požiada príslušná knižnica, ktorá za dokument následne nesie zodpovednosť. V prípade požiadavky môže zaslať knižnici kópiu článku z periodika.

8.10. Používateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu knižničného dokumentu. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka môže knižnica žiadať od používateľa, aby škodu nahradil týmto spôsobom:

a. identickým titulom, prípadne novším vydaním toho istého titulu po schválení akvizičnou komisiou knižnice,

b. finančnou náhradou podľa aktuálneho cenníka.

8.11. Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov má knižnica právo pozastaviť používateľovi poskytovanie všetkých služieb.

8.12. Používateľ môže uhradiť poplatky za poskytnuté služby aj platbou na účet
knižnice (IBAN: SK20 8180 0000 0070 0048 1379) pričom do poznámky
uvedie svoje meno a druh platby.

8.13. Zmena cenníka služieb za sankčné poplatky a za knižnično-informačné
služby nadobúda platnosť dňom jeho aktualizácie.

Článok IX. – Zásady využívania biblioboxu

9.1. Bibliobox slúži k vráteniu vypožičaných kníh 24 hodín denne.

9.2. Používateľ nedostane potvrdenie o vrátení knihy, jej vrátenie je založené na dôvere medzi knižnicou a používateľom. Pokiaľ má v kontaktných údajoch uvedenú mailovú adresu, knižnica ho o odpísaní dokumentov z používateľského konta informuje ihneď po jeho zrealizovaní.

9.3. Knižnica sa zaväzuje používateľovi odpísať knihy z jeho používateľského konta počas najbližšieho pracovného dňa.

9.4. Používateľ je povinný skontrolovať si stav na konte do 48 hodín osobne, telefonicky alebo elektronicky a podať v prípade nezrovnalostí reklamáciu.

9.5. Pokiaľ má používateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky),
je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice.

9.6. Nevrátené výpožičky sa používateľovi automaticky nepredlžujú.

9.7. Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť:

 • dokumenty vypožičané prostredníctvom MVS,
 • dokumenty z iných knižníc,
 • iné typy dokumentov ako knihy (CD, AV, periodiká, spoločenské hry),
 • dokumenty vymáhané súdnou cestou a riaditeľskou upomienkou,
 • nadrozmerné knihy.

9.8. Bibliobox nie je určený pre knihy, ktoré chce používateľ knižnici darovať.

9.9. Dokumenty treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili.

9.10. Pokiaľ je bibliobox preplnený a hrozí odcudzenie dokumentu, využitie biblioboxu sa zakazuje.

9.11. Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu.

Článok X. – Poplatky za knižnično-informačné služby

10.1. Základné knižnično-informačné služby poskytuje knižnica bezplatne.

10.2. Špeciálne knižnično-informačné služby knižnica poskytuje za úhradu (viď aktuálny cenník).

Článok XI. – Zásady poskytovania služieb v čitárni a študovniach

11.1. Využívať služby študovní a čitárne môže iba používateľ s platným čitateľským preukazom, resp. jednodňový používateľ. V študovniach  je knižničný fond sprístupňovaný prezenčne.

11.2. Používateľ má možnosť využívať všetky tituly periodík prostredníctvom prezenčných výpožičiek. Absenčne, t.j. mimo knižnicu sa požičiavajú noviny (staršie ako 1 deň), týždenníky (staršie ako 2 týždne) a mesačníky (staršie ako mesiac) s výnimkou odborných periodík; výpožičná lehota je 2 týždne a po jej prekročení používateľ zaplatí sankčný poplatok v zmysle aktuálneho cenníka. Počet absenčných výpožičiek periodík je obmedzený na 15 ks. Knižnica si vyhradzuje výnimku z absenčného požičiavania periodík

11.3. Používateľ môže mať požičaných prezenčne najviac dva exempláre periodík naraz (v prípade veľkého počtu návštevníkov čitárne len jeden denník), počet kníh nie je obmedzený.

11.4. V študovniach a v priestoroch, kde sú poskytované knižnično-informačné služby je zakázané rušiť návštevníkov i pracovníkov knižnice hlasným využívaním mobilných zariadení a výpočtovej techniky.

11.5. Používanie fotoaparátov, kamier a skenerov je dovolené so súhlasom službukonajúceho zamestnanca a v súlade s platným autorským zákonom.

11.6. V knižnici nie je možné sprístupňovať elektronické prílohy tlačených dokumentov, ktoré by mohli spôsobiť škody v operačnom systéme počítača (CD, DVD). Výnimku môže povoliť vedúca oddelenia služieb.

11.7. Používateľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí na inventári, technike a dokumentoch knižnice a je povinný vzniknutú škodu nahradiť.

11.8. K prezenčnému využitiu služieb čitárne postačuje jednodňová registrácia.

Článok XII. – Zásady poskytovania služieb v internetovej študovni a využívania počítačových staníc

12.1. Využívať služby internetovej študovne, internetové pripojenie a ďalšie služby spojené s využívaním výpočtovej techniky v študovni môže len registrovaný používateľ s platným čitateľským preukazom a jednodňový používateľ. Služba je spoplatnená v zmysle cenníka knižnice.

12.2. Pred každým pripojením používateľa na internet, prípadne iného využívania výpočtovej techniky, pracovník knižnice preverí čas začiatku práce s PC. Dobu každého využitia výpočtovej techniky pracovník knižnice eviduje  a tento údaj je určujúci na stanovenie výšky poplatku. V prípade používania vlastnej výpočtovej techniky registrovaný používateľ hradí len poplatky za tlač dokumentov.

12.3. Používateľ tejto služby musí mať základné znalosti s operačným systémom Windows. Používateľom výpočtovej techniky nie je dovolené zasahovať do operačného systému počítača. Využívať môžu len adresáre na disku počítača, ktoré sú pre tento účel určené.

12.4. Na internete je zakázané prezerať stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom a sťahovať dokumenty v rozpore s autorským zákonom. Je zakázané rušiť iných používateľov prezeraním stránok s hlasným komentárom, hudbou, bez použitia slúchadiel.

12.5. V prípade, že používateľ potrebuje použiť vlastné prenosné média
(CD, DVD, USB), je povinný upozorniť pracovníka knižnice, ktorý ich otestuje antivírovým programom.

12.6. Využívanie služieb internetovej študovne deťmi do 15 rokov umožní knižnica na základe písomného súhlasu rodiča na prihláške používateľa, ktorý tým preberá na seba zodpovednosť za prípadné poškodenie jej technického vybavenia. Deťom slúži internet na vzdelávacie účely, je zakázané hranie hier, chatovanie a sťahovanie dokumentov v rozpore s autorským zákonom.

12.7. Používateľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí na technickom vybavení knižnice. Rovnako je povinný nahradiť sumu za poškodené alebo nepotrebné dokumenty, ktoré vytlačil neodborným manipulovaním s tlačiarňou.

12.8. V internetovej študovni, obzvlášť pri práci s výpočtovou technikou, je zakázané konzumovať potraviny.

12.9. Konzultačné služby knižnice, ktoré poskytuje knihovník návštevníkovi internetu  sú obmedzené na dobu 10 minút. Ich obsahom je základné usmernenie používateľa, nepatrí k nim písanie textov, vyhľadávanie osobných informácií a iná správa dokumentov.

12.10. Knižnica poskytuje používateľom WiFi pripojenie, ktoré môžu využívať vo všetkých priestoroch knižnice, určených pre verejnosť. Pri použití wifi pripojenia sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktoré používateľovi poskytnú zamestnanci knižnice.

Článok XIII. – Zásady poskytovania služieb v literárnom parku a letnej čitárni

13.1. Využívať služby Literárneho parku a letnej čitárne môže iba používateľ s platným čitateľským preukazom, resp. jednodňový používateľ, s výnimkou účastníkov podujatí pre verejnosť.

13.2. Vstup do Literárneho parku a letnej čitárne je len cez hlavný vstup do knižnice. Používateľ je povinný pred vstupom do Literárneho parku a letnej čitárne odovzdať pri centrálnom pulte platný čitateľský preukaz.

13.3. V Literárnom parku a letnej čitárni sú používatelia povinní dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku. Vypožičanú periodickú tlač v letnej čitárni si používatelia zaevidujú zápisom do evidencie. Knižničné dokumenty z interiéru knižnice môžu používatelia využívať v Literárnom parku až po ich zaevidovaní do knižničného systému knihovníkom.

13.4. Za bezpečnosť detí (mimo organizovaných podujatí) v Literárnom parku a letnej čitárni sú zodpovední rodičia.

Článok XIV. – Zásady využívania PC na úseku odbornej literatúry

14.1. PC je možné využívať len na študijné účely (vyhľadávanie v katalógu, písanie seminárnych a iných odborných prác).

14.2. V prípade zistenia škody na PC alebo v jeho obsahu je používateľ povinný ihneď to nahlásiť knihovníkovi v študovni.

14.3. Počas svojej práce používateľ preberá zodpovednosť za prípadne spôsobené škody na PC.

14.4. V prípade záujmu musí používateľ uvoľniť miesto ďalšiemu záujemcovi po 1 hod. využívania PC.

14.5. Využívanie PC je bezplatné.

14.6. Zakazuje sa využívať PC na voľnočasové aktivity, prezerať stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom a sťahovať dokumenty v rozpore s autorským zákonom.

14.7. Techniku určenú špeciálnym skupinám používateľov so zdravotným znevýhodnením je možno používať len so súhlasom knihovníka.
Používateľ preberá zodpovednosť za jej využívanie a zaväzuje sa narábať s ňou zodpovedne.

Článok XV. – Pravidlá využívania spoločenských hier a vybraných špeciálnych dokumentov

15.1. Spoločenské hry a  vybrané špeciálne dokumenty sa požičiavajú prezenčne, určené dokumenty aj absenčne. Je možné požičať si ich a vrátiť len na úseku detskej literatúry.

15.2. Prezenčné vypožičiavanie sa realizuje za podmienok:

 • používateľ musí byť registrovaný v Krajskej knižnici v Žiline, t. musí mať platný čitateľský preukaz alebo jednodňový čitateľský preukaz (v tom prípade mu budú umožnené len prezenčné výpožičky),
 • pred vypožičaním dokumentu je používateľ povinný skontrolovať, či nie je poškodený a nahlásiť knihovníkovi prípadné nedostatky,
 • dokument bude používateľovi zaevidovaná na jeho čitateľské konto ako prezenčná výpožička,
 • pri vrátení dokumentu používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či dokument nie je poškodený a následne mu bude z jeho konta odpísaný.

15.3.  Absenčné vypožičiavanie sa realizuje za podmienok:

 • používateľ musí mať platný čitateľský preukaz,
 • požičiava sa 1 dokument na 2 týždne bez možnosti predĺženia,
 • v prípade, že je o dokument záujem iných používateľov, členovia jednej rodiny môžu požiadať o jeho vypožičanie v priebehu 3 mesiacov len jeden krát,
 • pred vypožičaním dokumentu je používateľ povinný skontrolovať, či dokument nie je poškodený a nahlásiť knihovníkovi prípadné nedostatky,
 • dokument bude používateľovi zaevidovaný na jeho konto ako absenčná výpožička,
 • používateľ sa zaväzuje vrátiť dokument nepoškodený a včas do knižnice na úsek detskej literatúry; ak dokument nevráti včas, budú mu generované upomienky podľa aktuálneho cenníka,
 • pri vrátení dokumentu používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či je dokument úplný a následne mu bude z jeho konta odpísaná.

15.4.  V prípade poškodenia alebo straty dokumentu alebo jej jednotlivých súčastí je používateľ povinný zakúpiť nový dokument alebo uhradiť jeho cenu.

Článok XVI. – Donášková služba na objednávku

16.1. Donášková služba na objednávku je špeciálna služba knižnice. Realizuje sa v dvoch režimoch:

a. služba pre všetkých dospelých používateľov od 18 rokov, ktorí z pracovných alebo osobných dôvodov (aj používateľov v karanténe počas pandémie) nemôžu využiť služby knižnice počas jej otváracích hodín,

b. služba pre znevýhodnené skupiny používateľov seniorského veku a pre osoby so zdravotným postihnutím.

16.2. Služba sa realizuje z fondu aktuálne dostupného v knižnici, výhradne pre registrovaných používateľov na území mesta Žilina.

16.3. Objednávkový lístok používateľ vyplní, resp. odovzdá v knižnici alebo ho zašle na adresu kniznica@krajskakniznicazilina.sk. Na lístku uvedie: svoje meno a priezvisko, adresu, na ktorú chce knihy priviezť, telefónne číslo a informáciu o knihe v rozsahu : autor a názov a rok vydania (ak je tento údaj z jeho pohľadu dôležitý). Používateľ zodpovedá za správne uvedenie informácii.

16.4. Knižnica si vyhradzuje právo stanoviť čas dodania dokumentov na základe dostupnosti dokumentu, komplexnosti objednávky, personálneho zabezpečenia služby a p. O termíne dodania bude používateľ informovaný.

16.5. Donášková služba je špeciálna služba a je realizovaná za úhradu v zmysle aktuálne platného cenníka knižnice.

16.6. Každý výjazd pracovníka knižnice je spoplatnený. O čiastočnom realizovaní požiadavky v prípade, že knižnica nemôže zabezpečiť komplexnú dodávku kníh, bude používateľ oboznámený pred výjazdom telefonicky a výjazd sa uskutoční len s jeho súhlasom. Na uhradenú sumu za donáškovú službu na objednávku (aj čiastočnú) bude používateľovi vystavené potvrdenie.

16.7. Používateľ uhradí poplatok za donáškovú službu pri prevzatí dokumentov, v odôvodnených prípadoch pri najbližšej návšteve knižnice. Vo výnimočných prípadoch je vyžadovaná platba vopred na účet knižnice. V špecifických prípadoch (zdravotný stav používateľa, epidemiologická situácia a p.) knižnica má právo od služby odstúpiť.

16.8. V prípade, že používateľ potvrdí objednávku služby a dokumenty si nevyzdvihne, je povinný knižnici uhradiť spôsobené náklady.

Článok XVII. – Záverečné ustanovenia

17.1. Knižnica si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Knižničný a výpožičný poriadok a Cenník služieb a poplatkov. Aktuálna verzia je záväzná pre všetkých používateľov knižnice.

17.2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku Krajskej knižnice v Žiline povoľuje riaditeľka knižnice. V prípade ohrozenia kolektívneho zdravia, nešťastnej udalosti a p. si vyhradzuje právo okamžite zavádzať opatrenia smerujúce k eliminovaniu aktuálnej situácie a jej následkov.

17.3. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Krajskej knižnice v Žiline zo dňa 01.7.2021 vrátane jeho dodatkov.

17.4. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňom 12.04.2023

V Žiline 12.04.2023 – Mgr. Katarína Šušoliaková, v. r., riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline