Literárna cena Janka Frátrika

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií. Mesto Žilina a Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v roku 2016 vyhlásili I. ročník súťaže.

Literárna súťaž si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku Janka Frátrika. Súťaž o Literárnu cenu Janka Frátrika bude vyhlasovaná pravidelne každý rok.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov. Propozície súťaže 8. ročníka / 2023. Literárne práce posielajte najneskôr do 10. novembra 2023. Výhercovia prvých troch miest v každej kategórii budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční v decembri 2023 v Krajskej knižnici v Žiline.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Doručené práce budú hodnotené v troch vekových kategóriách a v rámci prvých dvoch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.

Doručené práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách:

  1. kategória: žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ a žiaci triedy prima osemročných gymnázií, osobitne budú hodnotení a ocenení žiaci navštevujúci základné umelecké školy
  2. kategória: žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ a žiaci tried sekunda, tercia a kvarta osemročných gymnázií, osobitne budú hodnotení a ocenení žiaci navštevujúci základné umelecké školy
  3. kategória: študenti stredných odborných škôl a gymnázií a žiaci tried kvinta, sexta, septima a oktáva osemročných gymnázií /v tejto kategórii práce nebudú rozdelené do skupín/

Súťažné práce by nemali byť doposiaľ publikované, musia byť napísané v slovenskom jazyku v maximálnom rozsahu 2 textové strany A4, v 4. vekovej kategórii max. 3 textové strany A4 a poslané na adresu:

Krajská knižnica v Žiline,
Ul. A. Bernoláka 47,
011 77 Žilina.

Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2023“ alebo pošlite mailom na adresu: pastorkova@krajskakniznicazilina.sk

Spolu so súťažnou prácou vložte do obálky alebo priložte k mailu prihlášku (propozície súťaže) s uvedením mena, priezviska, trvalého bydliska, adresy školy, ročníka a mailového kontaktu na pedagóga, ktorý súťaž na škole organizačne zabezpečuje. Súťaž je verejná. Odoslaním práce do súťaže dávate zároveň súhlas na prípadné publikovanie a zverejnenie mien výhercov a fotografií na webovej stránke Krajskej knižnice v Žiline, na sociálnych sieťach a v iných médiách. Mená účastníkov, ktorí ocenenie nezískajú nebudú zverejnené.

Bližšie informácie o súťaži získate na tel. čísle: 041/7233090 (p. Pastorková) alebo mailom pastorkova@krajskakniznicazilina.sk


Výsledky súťaže:

Literárna cena Janka Frátrika 2023

Literárna cena Janka Frátrika 2022 (fotografia ocenených, z odovzdávania ocenených)

Literárna cena Janka Frátrika 2021

Literárna cena Janka Frátrika 2020

Literárna cena Janka Frátrika 2019 (fotografia ocenených, ocenení, ocenení, ocenení)

Literárna cena Janka Frátrika 2018 (fotografia ocenených)

Literárna cena Janka Frátrika 2017 (fotografia ocenených)

Literárna cena Janka Frátrika 2016 (fotografia ocenených)