Literárna cena Janka Frátrika

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií. Mesto Žilina a Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v roku 2016 vyhlásili I. ročník súťaže.

Literárna súťaž si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku Janka Frátrika. Súťaž o Literárnu cenu Janka Frátrika bude vyhlasovaná pravidelne každý rok.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov. Propozície súťaže IV. ročníka 2019. Literárne práce posielajte najneskôr do 5. októbra 2019. Výhercovia prvých troch miest v každej kategórii budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční v októbri 2019 v Krajskej knižnici v Žiline.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách a v rámci prvých troch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.
Doručené práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách:

  1. veková kategória: žiaci 2. až 4. ročníka ZŠ a osobitne žiaci navštevujúci základné umelecké školy,
  2. veková kategória: žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ a žiaci triedy prima osemročných gymnázií, osobitne žiaci navštevujúci základné umelecké školy,
  3. veková kategória: žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ a žiaci tried sekunda, tercia a kvarta osemročných gymnázií,  osobitne žiaci navštevujúci základné umelecké školy,
  4. veková kategória: študenti stredných odborných škôl a gymnázií a žiaci tried kvinta, sexta, septima a oktáva osemročných gymnázií;

Súťažné práce by nemali byť doposiaľ publikované, musia byť napísané v slovenskom jazyku v maximálnom rozsahu 2 textové strany A4, v 4. vekovej kategórii max. 3 textové strany A4 a poslané na adresu:

Krajská knižnica v Žiline,
Ul. A. Bernoláka 47,
011 77 Žilina.

Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2019“ alebo pošlite mailom na adresu: sobolova@krajskakniznicazilina.sk 

Spolu so súťažnou prácou vložte do obálky prihlášku (propozície súťaže) s uvedením svojho mena, priezviska, trvalého bydliska, adresy školy, ročníka, mailovej adresy, telefónneho čísla a mailového kontaktu na pedagóga, ktorý súťaž na škole organizačne zabezpečuje. V prípade odoslania práce mailom uveďte tieto údaje v prílohe mailu. Odoslaním práce do súťaže dávate zároveň súhlas na prípadné publikovanie.

Bližšie informácie o súťaži získate na tel. čísle 041/7232745 (p. Sobolová, p. Lenčo), alebo mailom sobolova@krajskakniznicazilina.sk


Výsledky súťaže:

Literárna cena Janka Frátrika 2018 (fotografia ocenených)

Literárna cena Janka Frátrika 2017 (fotografia ocenených)

Literárna cena Janka Frátrika 2016 (fotografia ocenených)