Literárna cena Janka Frátrika

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií. Mesto Žilina a Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v roku 2016 vyhlásili I. ročník súťaže.

Literárna súťaž si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku Janka Frátrika. Súťaž o Literárnu cenu Janka Frátrika bude vyhlasovaná pravidelne každý rok.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov. Propozície súťaže V. ročníka 2020. Literárne práce posielajte najneskôr do 28. októbra 2020. Výhercovia prvých troch miest v každej kategórii budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa uskutoční v novembri 2020 v Krajskej knižnici v Žiline.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách a v rámci prvých troch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.
Doručené práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách:

  1. veková kategória: žiaci 2. až 4. ročníka ZŠ a osobitne žiaci navštevujúci základné umelecké školy,
  2. veková kategória: žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ a žiaci triedy prima osemročných gymnázií, osobitne žiaci navštevujúci základné umelecké školy,
  3. veková kategória: žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ a žiaci tried sekunda, tercia a kvarta osemročných gymnázií,  osobitne žiaci navštevujúci základné umelecké školy,
  4. veková kategória: študenti stredných odborných škôl a gymnázií a žiaci tried kvinta, sexta, septima a oktáva osemročných gymnázií;

Súťažné práce by nemali byť doposiaľ publikované, musia byť napísané v slovenskom jazyku v maximálnom rozsahu 2 textové strany A4, v 4. vekovej kategórii max. 3 textové strany A4 a poslané na adresu:

Krajská knižnica v Žiline,
Ul. A. Bernoláka 47,
011 77 Žilina.

Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2020“ alebo pošlite mailom na adresu: sobolova@krajskakniznicazilina.sk 

Spolu so súťažnou prácou vložte do obálky prihlášku (propozície súťaže) s uvedením svojho mena, priezviska, trvalého bydliska, adresy školy, ročníka, mailovej adresy, telefónneho čísla a mailového kontaktu na pedagóga, ktorý súťaž na škole organizačne zabezpečuje. V prípade odoslania práce mailom uveďte tieto údaje v prílohe mailu. Odoslaním práce do súťaže dávate zároveň súhlas na prípadné publikovanie.

Bližšie informácie o súťaži získate na tel. čísle 041/7232745 (p. Sobolová, p. Lenčo), alebo mailom sobolova@krajskakniznicazilina.sk


Výsledky súťaže:

Literárna cena Janka Frátrika 2019 (fotografia ocenených, ocenení, ocenení, ocenení)

Literárna cena Janka Frátrika 2018 (fotografia ocenených)

Literárna cena Janka Frátrika 2017 (fotografia ocenených)

Literárna cena Janka Frátrika 2016 (fotografia ocenených)