Rešerš

Rešerš je vyhľadanie zdrojov na vybranú tému, resp. výsledkom rešerše je zoznam odbornej literatúry, ktorý je vypracovaný na konkrétnu tému na základe individuálnej požiadavky čitateľa. Zoznam odkazuje na existenciu informačných zdrojov (knihy, články z časopisov, zborníky a pod.) Túto službu načastejšie využívajú napr. študenti SŠ a VŠ pri písaní odborných, seminárnych a záverečných prác, prípadne výskumníci pri získavaní prvotných podkladov. Rešerš patrí do kategórie špeciálnych služieb knižníc, a aj preto patrí medzi platené služby.

Rešerš je v Krajskej knižnici v Žiline spoplatnená (na základe cenníka služieb):

 • 3€ – vypracovanie rešerše do 7 dní
 • 5€ – urgentne do 24 hodín

Ako postupovať pri žiadaní o rešerš v Krajskej knižnici v Žiline?

Základnou podmienkou pri vypracovaní rešerše je byť registrovaným čitateľom knižnice s platným preukazom.

Je potrebná osobná návšteva Oddelenia odbornej literatúry na I. poschodí knižnice, kde sa nachádza aj rešeršné pracovisko.

Čitateľ musí vypísať Žiadanku o vypracovanie rešerše:

 • Názov témy – v prípade záverečných prác je potrebné vypísať celý názov práce. (ak máte názov témy napr.: Online komunikácia vo vybranom podniku, mali by ste nám napísať aj konkrétny podnik prípadne aspoň zameranie podniku).
 • Jednou z najdôležitejších vecí pri zadávaní žiadosti o rešerš je vypísanie správnych kľúčových slov/hesiel. Pretože kľúčové slová sú zadávané pri vyhľadávaní informačných zdrojov a sú kľúčom ku kvalitnej rešerši. Ak sú kľúčové slová nedostatočné môžu nastať situácie:
  • žiadne kľúčové slová/málo kľúčových slov = nedostatočné možnosti na vyhľadanie zdrojov, a teda málo výsledkov. Zároveň výsledné zdroje môžu mať nízku mieru relevancie,
  • iba všeobecné pojmy = výsledný zoznam môže obsahovať zbytočne veľké množstvo dokumentov, ktoré odkazujú na tému len čiastočne resp. neobsahujú potrebné podrobnejšie informácie pre čitateľa,
  • iba úzko špecifické pojmy = pri vyhľadávaní úzko špecifických pojmov dochádza často k problému s nedostatkom literatúry, resp. nevyhľadáme žiadne výsledky.
 • Meno a email – nám slúži na jednodznačnú identifikáciu čitateľa a zaslanie výslednej rešerše.
 • Dátum – je dôležitý predovšetkým kvôli termínom na vypracovanie zadanej rešerše.

Spodná časť žiadanky je zameraná na výber dokumentov:

 • sú 2 druhy dostupných dokumentov: knihy a články z časopisov – môžete si vybrať len jedno z nich, no odporúčame vybrať obe možnosti,
 • v prípade, že máte časové obmedzenie zdrojov vypíšte na žiadnaku „najstarší“ možný rok dokumentu,
 • prehľadávame Súborný katalóg slovenských knižníc – čo znamená, že vyhľadané zdroje sa nachádzajú na území Slovenska, avšak nie je garantovené, že sa nachádzajú aj priamo v našej knižnici. Existuje možnosť, na požiadanie, dať si vypracovať rešerš len z knižničného fondu Krajskej knižnice v Žiline.

Poznámka: Prístup k zahraničným zdrojom EBSCO nemáme, nakoľko bola v roku 2017 zrušená celoslovenská licencia tejto databázy. Môžete využiť databázu Gale, v ktorej sa však nedajú pripraviť jednoduché rešerše.

Príklad správne vypísanej rešerše s príkladom výsledných záznamov z rešerše:Správne vypísana žiadanka o rešerš

Príklad nedostatočne vypísanej rešerše:Nedostatočne vypísana žiadanka o rešerš

 Čo ďalej po získaní výsledkov z rešerše?

 • záznamy z rešerše si môžete vyhľadať v našom katalógu
  • kde knihy vyhľadávate podľa názvu alebo autora, prípadne v kombinovanom vyhľadávaní podľa ISBN
  • konkrétne články u nás nebývajú samostatne katalogizované, preto je v tomto prípadne nutné vyhľadávať priamo názov periodika, z ktorého článok pochádza. Následne po otvorení záznamu môžete skontrolovať roky a čísla daného periodika, ktoré sa nachádzajú u nás v knižnici
 • ak nemáte čas na samostatné prehľadávanie katalógu môžete si dať pripraviť  vybrané dokumenty z rešeše na náučnom oddelené za poplatok 1,00€.
 • v prípade ak máte záujem o knihy/články, ktoré sa nenachádzajú vo fonde našej knižnice môžete využiť ďalšiu špeciálnu službu – Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS)