Cenník služieb a poplatkov

Cenník služieb a poplatkov k 12.4.2023

1. Poplatky za registráciu používateľa v Krajskej knižnici v Žiline

predškoláci a deti do 6 r., vojnoví veteráni, odídenci,
darca krvi (držiteľ zlatej Janského plakety)
1,00 €
darca krvi (ak daroval krv za ostatných 365 dní)50% z reg. poplatku
žiaci základných škôl a deti do 15 rokov,
držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS
3,00 €
študenti SŠ a VŠ do 26. rokov, dôchodcovia,
invalidní dôchodcovia, nezamestnaní, ženy na MD
5,00 €
dospelí (zamestnaní, SZČ)8,00 €
inštitúcie12,00 €

Rodinný preukaz

1. rodič8,00 €
2. rodič a každé dieťa do 15 rokov1,00 €
Manželský preukaz 8,00 € + 1,00 €

Zľavy nie je možné kombinovať.

Používatelia môžu prispieť na činnosť knižnice zvýšeným zápisným (dobrovoľným príspevkom).

Za vystavenie náhradného čitateľského preukazu pri strate si knižnica účtuje manipulačný poplatok 2,00 €

2. Návštevníkom za účelom jednodňového prezenčného používania dokumentov a služieb sa vydáva jednodňový čitateľský preukaz, za ktorý knižnica účtuje 2,00 €.

3. Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty:

Knižné dokumenty, zvukové knihy pre zdravotne znevýhodnených

Za každý dokument a každý deň / 1. – 30. deň od skončenia výpožičnej doby – 0,05 €

Za každý dokument a každý deň / 31. – 120. deň od skončenia výpožičnej doby – 0,10 €

V prípade MVS sa navršuje aktuálna upomienka každý začatý mesiac o 5 €.

V prípade prezenčného fondu študovne sa aktuálna upomienka navyšuje každý začatý mesiac o 3 €.

Písomná upomienka (po 30 a 60 dňoch od skončenia výpožičnej lehoty) uvedený poplatok je k dátumu vygenerovania upomienky a aktuálne sa mení.

Riaditeľská upomienka (po 120 dňoch od skončenia výpožičnej lehoty) 7,00 €, k tejto sume sa pripočíta aktuálny poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty v deň vrátenia dokumentu.

Predžalobná upomienka 10,00 €, k tejto sume sa pripočíta aktuálny poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty v deň vrátenia dokumentu.

Knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie oznámenia o predupomienke a upomienke. Zároveň nenesie zodpovednosť za nedoručenie upomienky prostredníctvom pošty.

Periodiká, spoločenské hry a vybrané špeciálne dokumenty

 • upomienka za vypožičané periodiká, spoločenské hry po uplynutí výpožičnej lehoty (14 dní) – 0,50 €
 • upomienka (29 dní po uplynutí výpožičnej lehoty) – 1,00 €
 • upomienka (43 dní po uplynutí výpožičnej lehoty) – 1,50 €

Riaditeľská upomienka (56 dní po uplynutí výpožičnej lehoty) – 3,00 €

V prípade prekročenia dlžnej sumy nad 10 € budú používateľovi zablokované ďalšie výpožičky až do vysporiadania záväzkov voči knižnici na všetkých výpožičných miestach. Dlžnú sumu je používateľ povinný uhradiť najneskôr pri nasledujúcej návšteve knižnice.

4. Poškodenie čiarového kódu – 2 €.

5. Za sprostredkovanie medziknižničnej výpožičnej služby, vrátane Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby knižnica účtuje vopred manipulačný poplatok 0,50 € za každý vybavovaný titul. Tento poplatok používateľ neplatí v prípade MVS realizovanej v rámci regionálnych knižníc ŽSK (Turčianska knižnica v Martine, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne).

Za každú zrealizovanú požiadavku knižnica účtuje:

 • na náklady spojené s touto službou – 7,00 €
 • skeny a tlač dokumentov – 0,30 €/strana voľných v súlade s platným autorským zákonom.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba prostredníctvom SNK v Martine:

 • z Českej republiky – 8,30 €/dokument
 • z Európy – 13,30 €/dokument

6. Poplatok za prednostné poskytnutie dokumentu:

 • rezervovanie a oznámenie o rezervovaní dokumentu – 1,00 €/dokument
 • odloženie dokumentu – 1,00 €/dokument

7. Poplatok za vypožičanie elektronického dokumentu 1,50 € (služba Palmknihy – eReading)

8. Poplatky za reprografické služby a tlač dokumentov (kopírovanie len z dokumentov knižnice a v súlade s platným autorským zákonom)

Čiernobiela tlač a kopírovanie:

 • A4 – 0,20 €/strana
 • A3 – 0,30 €/strana

Farebná tlač a kopírovanie:

 • A4 – 0,50 €/strana
 • A3 – 1,00 €/strana

9. Finančné náhrady za poškodenie alebo stratu dokumentu:

Beletria a detská literatúra: cena knihy + manipulačný poplatok min. 5,00 €

Odborná a detská odborná literatúra: cena knihy + manipulačný poplatok, určený podľa obsahovej hodnoty knihy nasledovne:

 • ak ju knižnica má vo svojom fonde len v 1 exemplári a zároveň je publikácia často žiadaná používateľmi a nie je dostupná na bežnom trhu, resp. už nie je vôbec dostupná min. 20,00 €
 • ak ju knižnica má vo svojom fonde max. v 2 exemplároch a zároveň je často žiadaná používateľmi, tiež pri učebniciach a skriptách min. 15,00 €
 • všetky ostatné knihy odborného charakteru min.  10,00 €

Cudzojazyčná literatúra, encyklopédie a slovníky: cena knihy + manipulačný poplatok min. 15,00 €

Periodiká – náhrada identickým titulom a číslom, resp. finančná úhrada vo výške ceny periodika + manipulačný poplatok2,00 €

Manipulačný poplatok pri finančnej náhrade  za poškodenie alebo stratu dokumentu môže byť, podľa posúdenia komisie vymenovanej riaditeľkou knižnice, zvýšený.

V prípade náhrady identickým titulom, resp. novším vydaním toho istého titulu knižnica účtuje manipulačný poplatok vo výške – 2,00 €

10. Za využívanie výpočtovej techniky účtuje knižnica jednotný poplatok podľa času práce s PC:

 • do 15 min. (max. 2 krát denne) – bezplatne
 • pri 3. návšteve poplatok 1-15 min – 0,15 €
 • 16 min. – 30 min. – 0,30 €
 • každá ďalšia začatá polhodina0,30 €

Držitelia preukazu ZŤP môžu využívať výpočtovú techniku zdarma po dobu 2 hodín denne.

11. Vypracovanie rešerše (vopred bez ohľadu na počet záznamov a tlač):

 • za vypracovanie do 7 dní – 5,00 €
  • do 7 dní s využitím zahraničných databáz – 7,00 €
 • za vypracovanie do 24 hodín – 10,00 €
  • do 24 hodín s využitím zahraničných databáz – 12,00 €

Poplatok za prípravu dokumentov z fondu knižnice k vypracovanej rešerši platí používateľ – 0,20 € / 1 knižný dokument, vrátanie článkov a online dokumentov

12. Peňažná záloha za vypožičanie čítačky elektronických kníh a MP3 prehrávače zvukových kníh – 30 €
Poplatok za oneskorené vrátenie čítačky elektronických kníh je 0,20 € za deň.

13. Realizácia podujatia pre komerčné subjekty – 2,00 € / 1 účastník

14. Poplatok za účasť na počítačových kurzoch, tvorivých dielňach, angličtine pre znevýhodnených, tréningoch pamäti a pod. – 15 € / cyklus / polrok / kurz
Jednorazový počítačový kurz – 5,00 €
Jednorazový poplatok za materiál na tvorivých dielňach – 3,00 € / stretnutie

15. Donášková služba:

 • režim A – používateľov od 18 rokov uhradí paušálny poplatok 2 € za výjazd a 0,50€ za každý dodaný dokument,
 • režim B – znevýhodnený používateľ seniorského veku a osoba so zdravotným postihnutím uhradí 0,50 € za každý dodaný dokument.
 • Držitelia karty ZŤP a invalidní dôchodcovia sú od platby oslobodení.

Knižnica vydá používateľovi doklad o zaplatení všetkých poplatkov.

Cenník podľa aktuálneho cenníka budú prepočítané so spätnou platnosťou.