Cenník služieb a poplatkov

Cenník služieb a poplatkov k 1.7.2020

1. Poplatky za registráciu používateľa (Centrum, Vlčince, Hájik, Solinky):

predškoláci a deti do 6 r.,
vojnoví veteráni
bezplatne
žiaci základných škôl a deti do 15 rokov,
držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS
2,00 €
študenti SŠ a VŠ do 26. rokov,
dôchodcovia, invalidní dôchodcovia,
nezamestnaní, ženy na MD
3,00 €
dospelí5,00 €
jednodňový čitateľský preukaz0,50 €
inštitúcie7,00 €
darca krvi (držiteľ zlatej Janského plakety) bezplatne
darca krvi (ak daroval krv za ostatných 365 dní)50% z reg. poplatku

Rodinný preukaz

1. rodič5,00 €
2. rodič a každé dieťa (do 15 rokov)1,00 €

Používatelia môžu prispieť na činnosť knižnice zvýšeným zápisným (dobrovoľným príspevkom).

Vystavený preukaz je platný na všetkých výpožičných miestach uvedených v bode 1.

V pobočkách Bytčica, Strážov a Trnové sú poplatky za vystavenie čitateľského preukazu:

dospelí1,00 €
deti do 15 rokov, študenti,
dôchodcovia, ženy na MD
0,50 €

2. Za vystavenie náhradného čitateľského preukazu pri strate si knižnica účtuje manipulačný poplatok 1,00 €.

3. Návštevníkom za účelom jednodňového prezenčného používania dokumentov a služieb sa vydáva jednodňový čitateľský preukaz, za ktorý knižnica účtuje 0,50 €.

4. Poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty:

Knižné dokumenty, zvukové knihy pre zdravotne znevýhodnených

Za každý dokument a každý deň od skončenia výpožičnej doby 0,05 €.

Písomná upomienka (po 60 a 90 dňoch od dátumu výpožičky) uvedený poplatok je k dátumu vygenerovania upomienky a aktuálne sa mení.

Riaditeľská upomienka (po 150 dňoch od dátumu výpožičky) 7,00 €, k tejto sume sa pripočíta aktuálny poplatok za nedodržanie výpožičnej doby v deň vrátenia dokumentu.

Predžalobná upomienka je 10,00 €, k tejto sume sa pripočíta aktuálny poplatok za nedodržanie výpožičnej doby v deň vrátenia dokumentu.

Neautomatizované pobočky (Bytčica, Strážov, Trnové):

 • pri prekročení výpožičnej lehoty za začatý mesiac bez písomného upovedomenia – 1,00 €
 • za ďalší mesiac – 1. písomná upomienka – 2,00 €
 • za ďalší mesiac – 2. písomná upomienka – 3,00 €
 • za ďalší mesiac – riaditeľská upomienka – 7,00 €
 • predžalobná upomienka – 10,00 €

Knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie oznámenia o predupomienke a upomienke. Zároveň nenesie zodpovednosť za nedoručenie upomienky prostredníctvom pošty.

Periodiká, Spoločenské hry

 • upomienka za vypožičané periodiká, spoločenské hry po uplynutí výpožičnej doby (14 dní) – 0,50€
 • upomienka (29 dní po uplynutí výpožičnej doby) – 1,00€
 • upomienka (43 dní po uplynutí výpožičnej doby) – 1,50€

Riaditeľská upomienka (56 dní po uplynutí výpožičnej doby) – 3,00€

V prípade prekročenia dlžnej sumy nad 10 € budú používateľovi zablokované ďalšie výpožičky až do vysporiadania záväzkov voči knižnici na všetkých výpožičných miestach. Dlžnú sumu je používateľ povinný uhradiť najneskôr pri nasledujúcej návšteve knižnice.

5. Poškodenie čiarového kódu – pokuta 2,00 €.

6. Za sprostredkovanie medziknižničnej výpožičnej služby, vrátane Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby podľa Článku VII. odst. 7.8. knižnica účtuje vopred manipulačný poplatok 0,50 € za každý vybavovaný titul. Tento poplatok používateľ neplatí v prípade MVS realizovanej v rámci regionálnych knižníc ŽSK (Turčianska knižnica v Martine, Kysucká knižnica v Čadci, Liptovská knižnica G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne).

Za každú zrealizovanú požiadavku knižnica účtuje:

 • na náklady spojené s touto službou – 4,00 €
 • skeny a tlač dokumentov 0,30 €/strana – voľných v súlade s platným autorským zákonom.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba prostredníctvom SNK v Martine:

 • z Českej republiky – 6,00 €/dokument
 • z Európy – 12,00 €/dokument

7. Poplatok za prednostné poskytnutie dokumentu:

 • rezervovanie a oznámenie o rezervovaní dokumentu – 0,50 €/dokument
 • odloženie dokumentu objednaného cez online katalóg – 0,30 €/dokument

8. Poplatok za vypožičanie elektronického dokumentu 1,50 € (služba eReading).

9. Poplatky za reprografické služby a tlač dokumentov (kopírovanie len z dokumentov knižnice a v súlade s platným autorským zákonom)

Čiernobiela tlač a kopírovanie:

 • A4 – 0,10 €/strana
 • A3 – 0,20 €/strana

Farebná tlač a kopírovanie:

 • A4 – 0,40 €/strana
 • A3 – 0,80 €/strana

10. Poplatky za skenovanie z knižničných dokumentov – 0,10 €/strana

Skenovanie dokumentov čitateľom – poplatok podľa bodu 12.

11. Finančné náhrady za poškodenie alebo stratu dokumentu:

Beletria a detská literatúra: cena knihy + manipulačný poplatok 3,30 €

Odborná a detská odborná literatúra: cena knihy + manipulačný poplatok, určený podľa obsahovej hodnoty knihy nasledovne:

 • ak ju knižnica má vo svojom fonde len v 1 exemplári a zároveň je publikácia často žiadaná používateľmi a nie je dostupná na bežnom trhu, resp. už nie je vôbec dostupná – 13,00 €
 • ak ju knižnica má vo svojom fonde max. v 2 exemplároch a zároveň je často žiadaná používateľmi, tiež pri učebniciach a skriptách – 10,00 €
 • všetky ostatné knihy odborného charakteru – 6,50 €

Cudzojazyčná literatúra, encyklopédie a slovníky: cena knihy + manipulačný poplatok 10,00 €

Periodiká – náhrada identickým titulom a číslom, resp. finančná úhrada vo výške ceny periodika + manipulačný poplatok 2,00 €.

V prípade obsahovo zastaranosti knižného dokumentu môže byť stanovený manipulačný poplatok podľa posúdenia komisie, vymenovanej riaditeľkou knižnice, znížený.

V prípade náhrady identickým titulom, resp. novším vydaním toho istého titulu knižnica účtuje manipulačný poplatok vo výške 2,00 €.

12. Za využívanie výpočtovej techniky* účtuje knižnica jednotný poplatok podľa času práce s PC:

 • do 15 min. (max. 2 krát denne) bezplatne
 • pri 3. návšteve poplatok 1-15 min – 0,15 €
 • 16 min. – 30 min. – 0,30 €
 • každá ďalšia začatá polhodina 0,30 €

* Pobočka Vlčince účtuje poplatky len za tlač dokumentov.

13. Vypracovanie rešerše (vopred bez ohľadu na počet záznamov atlač):

 • za vypracovanie do 7 dní – 3,00 €
 • za vypracovanie do 24 hodín – 5,00 €

Poplatok za prípravu dokumentov z fondu knižnice k vypracovanej rešerši platí používateľ – 0,10 € / 1 dokument.

14. Peňažná záloha za vypožičanie čítačky elektronických kníh – 30 €.
Poplatok za oneskorené vrátenie čítačky elektronických kníh je 0,20 € za deň.

15. Realizácia podujatia pre komerčné subjekty ……………1 € / 1 účastník.

Knižnica vydá používateľovi doklad o zaplatení všetkých poplatkov.