Regionálna bibliografia

Pracovníčky úseku regionálneho výskumu, dokumentov a informácií: pracovníčky RBO

Nataša Lajdová – lajdova@krajskakniznicazilina.sk

Ivana Uríkováurikova@krajskakniznicazilina.sk

Otváracie hodiny pre verejnosť počas obdobia rekonštrukcie 2020:

Pondelok:  10:00 – 14:30 kniha RBO
Utorok:      10:00 – 15:30
Streda:       10:00 – 14:30
Štvrtok:     10:00 – 15:30
Piatok:       10:00 – 14:30

Otváracie hodiny počas letných prázdnin:
Pondelok – Piatok od 10:00 do 14:00

Prezentácie regionálnej bibliografie

Edičná činnosť

Zoznam rešerí

Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií je v zmysle Organizačného poriadku Krajskej knižnice v Žiline odborným pracoviskom, ktoré dokumentuje okresy Žilina a Bytča, ich hospodársky, spoločenský, verejný, kultúrny život a prírodné charakteristiky. Získava, spracováva,  a uchováva regionálne dokumenty, zostavuje bibliografické súpisy, poskytuje zdresné bibliografické informácie a  buduje elektronické bibliografické databázy s regionálnym obsahovým zameraním. Vydáva personálne, tematické a odporúčajúce bibliografie, kalendáriá, zborníky a ďalšie bibliografické súpisy. Úsek realizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho charakteru,  výstavnú činnosť, z pozície krajskej knižnice ako metodického centra pre knižnice regiónu  koordinuje, analyzuje a hodnotí bibliograficko-informačnú a edičnú činnosť regionálnych knižníc v Žilinskom samosprávnom kraji.

Obsah regionálnej bibliografie je vymedzený hľadiskom: 

 • obsahovým, t.j. dokumenty ktorých obsahom je čiastočne alebo úplne príslušný región (jav, udalosť, vec, osoba)
 • územným, t.j. všetky dokumenty vydané na území regiónu, ktoré nie sú predmetom národnej bibliografie
 • personálnym, t.j. dokumenty a informácie o osobnostiach, ktoré v regióne žili a pôsobili alebo  v súčasnosti pôsobia a určitým spôsobom ovplyvňujú príslušný región a tiež literárne diela, ktorých autorom je regionálna osobnosť

Úlohy úseku regionálneho výskumu, dokumentov a informácií Krajskej knižnice v Žiline:

 • Poskytuje bibliograficko-informačné a faktografické informácie.
 • Systematicky buduje fond regionálnej literatúry, periodických a neperiodických dokumentov/predmetom akvizície a  spracovania sú všetky druhy regionálnych dokumentov  – tlačené knihy, periodiká, firemná literatúra, drobné tlače, pozvánky, pohľadnice, plagáty,  oficiálne dokumenty, hudobniny, zvukové  dokumenty, audio a videokazety, CD, DVD, kartografické dokumenty, grafika, 3D dokumenty, zmiešané dokumenty – multimédiá, elektronické verzie dokumentov, digitálne zdroje.
 • Spracováva súbežnú regionálnu bibliografiu – monitoruje celoslovenskú tlač, okresné a obecné periodiká regiónu, zo spracovaných článkov  regionálneho zamerania  buduje elektronickú regionálnu bázu dát s odkazmi, kde sú články uložené,  z vystrihnutých alebo prefotených článkov buduje albumy výstrižkov, z naskenovaných článkov regionálneho zamerania buduje elektronickú databázu
 • Retrospektívne spracováva  články z regionálnej tlače  a kapitoly z regionálnych zborníkov.
 • Buduje databázu regionálnych menných a korporatívnych autorít, rodov, akcií a geografických názvov.
 • Vykonáva monitoring tlače pre vybrané inštitúcie.
 • Buduje fond kvalifikačných prác študentov s regionálnou tematikou (bakalárske, magisterské a rigorózne práce) ako aj ročníkových prác a prác SOČ.
 • Plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne.
 • Zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v Žilinskom samosprávnom kraji, vedie archív vydaných titulov edičnej činnosti jednotlivých bibliografických pracovísk v Žilinskom kraji.
 • Vydáva bibliografické súpisy – prehľady o literatúre, ktorá sa tematicky viaže k regiónu, bibliografie (tematické, výberové, personálne, odborové), slovníky, zborníky z podujatí a kalendáriá.
 • Buduje databázu osobností kultúrneho, spoločenského a verejného života okresu Žilina a Bytča a pravidelne ju aktualizuje.
 • Uskutočňuje výskum literárnych osobností regiónov Žilina a Bytča.
 • Uskutočňuje výskum ďalších významných osobností okresu Žilina a Bytča a z vytvorenej databázy osobností vydáva slovníky osobností,  personálne bibliografie a v pravidelných ročných intervaloch zostavuje a sprístupňuje kalendáriá – výročia osobností.
 • Buduje elektronické fotografické databázy   regionálnych osobností a klasické kartotéky fotografií regionálnych osobností
 • Buduje databázu inštitúcií v regióne.
 • Buduje databázu akcií (podujatí) na území okresov Žilina a Bytča.
 • Buduje databázu miest a obcí regiónu Žilina a Bytča/monografie miest a obcí, fotodokumentácia, dotazníkové prieskumy, mapuje pamätné tabule, pamätné miesta, kultúrno-historické pamiatky miest a obcí, uchováva dôležité elektronické dokumenty obcí z ich www stránky  na nosičoch CD, DVD, alebo v printovej podobe
 • Buduje databázu kultúrno-historických pamiatok, pamätných miest  – pamätníkov, pamätných tabúľ, búst a iných pamätihodností na území miest a obcí okresov Žilina a Bytča.
 • Podľa požiadaviek používateľov vypracováva rešerše na regionálne témy, vedie zoznam a databázu už spracovaných rešerší.
 • Realizuje výstavnú činnosť, zabezpečuje a inštaluje výstavy s regionálnym obsahovým zameraním.
 • Realizuje starostlivosť o regionálnu tlač a jej údržbu – zabezpečuje väzby regionálnych periodík  ich archiváciu a ošetrovanie.
 • Podieľa sa na tvorbe a realizácii projektov knižnice tematicky súvisiacich s regiónom.

Členenie dokumentov úseku regionálneho výskumu, dokumentov a informácií

Fond regionálnych dokumentov tvoria dokumenty, ktoré:

 1. zaznamenávajú kultúrny, spoločenský, historický, zemepisný a hospodársky vývoj okresov Žilina a Bytča – obsahové regionaliká,
 2. ich autori sa viažu k regiónu miestom narodenia, úmrtia alebo pôsobenia – autorské regionaliká

Členenie regionálnych dokumentov z formálneho hľadiska:

 1. knižné publikácie, ktoré sa svojím obsahom viažu k regiónu alebo pochádzajú od regionálneho autora,
 2. regionálne periodiká – pravidelne vychádzajúce regionálne periodiká: školské, firemné, periodiká vydávané mestskými a miestnymi samosprávami a inštitúciami …
 3. špeciálne typy dokumentov – drobné tlače, pohľadnice, plagáty, pozvánky, programy, katalógy výstav, fotografie, mapy, CD, DVD s regionálnym zameraním a pod.

Fond regionálnych dokumentov je významným zdrojom faktografických a bibliografických informácií o okrese Žilina a Bytča. Získavaním, spracovaním a uchovávaním fondu regionálnych dokumentov Krajská knižnica plní dôležitú archívnu funkciu.