Online informácie pre knihovníkov

Strategické dokumenty:

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020


Portály pre knihovníkov

InfoLib

Infolib

  • portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
  • obsahuje aj legislatívne informácie pre knihovníkov

Slovenská asociácia knižníc

Obecná knižnica – portál pre obecných knihovníkovfond na podporu umenia

Fond na podporu umenia – mimorozpočtové zdroje pre knižnice

Odborné periodiká

Elektronická databáza miest a obcí ŽSK


Užitočné informácie pre knihovníkov:

Možnosti  vzdelávania knihovníkov

Štatistika KULT (MK SR) 10-01 – Ročný výkaz o knižnici

Prehľad najdôležitejších  dokumentov z oblasti knihovníctva a informačnej vedy

Príručka pre školského knihovníka

Metodické odporúčania pre budovanie mestských knižníc

Ako účtovať knižničné dokumenty

Informácie ku projektu Benchmarking knižníc