Služby

Krajská knižnica v Žiline poskytuje služby pre všetkých občanov bez obmedzenia. Poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné služby sú poskytované bezplatne, špeciálne služby sú spoplatnené aktuálnym cenníkom. Všetky služby sú poskytované len držiteľom platného čitateľského preukazu.

 • prezenčné a absenčné výpožičné služby z fondu knižnice
 • poskytovanie bibliografických a faktografických informácií
 • rešeršné služby
 • výpožičné služby z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS)
 • rezervácia a odloženie dokumentu
 • sprístupňovanie elektronických databáz
 • využívanie počítačovej techniky, prístup k vonkajším informačným zdrojom
 • služby Britského centra
 • reprografické služby z materiálov knižnice
 • podujatia pre verejnosť, informačné prípravy, kultúrno-vzdelávacie podujatia pre školy
 • kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva
 • služby pre zdravotne znevýhodnených občanov