FPU projekty 2016

Podpora projektov Krajskej knižnice v Žiline z Fondu na podporu umenia tlačová správa.

Akvizícia knižného fondu (2016): 10.000 €

Vďaka realizácii projektu pribudlo do knižnice 1.301 exemplárov nových kníh, z toho 454 krásnych a 303 odborných kníh pre dospelých a tiež 496 beletristických a 48 náučných kníh pre deti. Podpora FPU z verejných zdrojov v značnej miere prispela ku skvalitneniu služieb verejnej knižnice. Veríme, že zakúpené knihy si čoskoro nájdu svojich čitateľov.

Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní: 8.000 €

Projekt prispel k zvýšeniu komfortu používateľov na oddelení náučnej literatúry Krajskej knižnice v Žiline. Čitateľom sú od decembra 2016 k dispozícii nové študijné miesta s PC technikou a tlačiarňou. Vďaka projektu došlo k výmene časti amortizovaného regálového vybavenia a zakúpeniu nových abecedných rozraďovačov, ktoré pomôžu našim používateľom pri orientácii vo fonde knižnice.


<

a
a
a
a

Propagácia služieb krajskej knižnice: 2.800 €

Zámerom nášho projektu bolo propagovať služby knižnice s krajskou pôsobnosťou – nielen ako miesta požičiavania kníh, ale predovšetkým ako komunitného, kultúrneho a informačného centra. Pre tento účel sme vydali propagačné materiály: informačný leták so všeobecnými informáciami o knižnici, informačné záložky pre detského i dospelého čitateľa i letáky o službách knižnice pre znevýhodnených občanov. Vďaka projektu dostali prízemné okná krajskej knižnice farebný polep, ktorý propaguje služby knižnice a zároveň zabezpečuje ochranu fondov pred slnkom. Novým výrazným označením knižnice na priečelí budovy sme zabezpečili ľahšiu orientáciu a identifikovateľnosť inštitúcie pre okoloidúceho. Realizácia projektu prispela k lepšej informovanosti čitateľov i potenciálnych používateľov o našej ponuke služieb.

Fotogaléria: Exteriérový nápis knižnice

Vianoce s detskou knihou – X. ročník festivalu: 1.500 €

V rámci projektu sme realizovali množstvo podujatí na podporu čítania, rozvoj tvorivosti detí a na propagáciu pôvodnej detskej literatúry. Pozvanie do knižnice v 10. ročníku cyklu prijali umelci: Marta Pažická, Diana Vasilenková, Alžbeta Horecká, Gabriela Futová, Silvia Havelková, Toňa Revajová, Stano Lajda, Jana Necpalová, Katarína Mikolášová, Martin Barčík, Igor Válek a Peter Ničík. Detskí literáti a ilustrátor pripravili pre deti literárne a výtvarné dielne, autorské čítania či besedy. Sprievodnými podujatiami projektu boli mikulášske a vianočné dielne na rozvíjanie tvorivosti a remeselníckej zručnosti detí. Vlastných aktivít projektu a sprievodných podujatí sa zúčastnilo spolu 1.097 detí a mladých ľudí.