DOORS – Digital Incubator for Museums network

Regional Library of Zilina is part of the DOORS – Digital Incubator of Museums network. DOORS has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036071.

Doors - Digital Incubator for MuseumsFounded by the European Union

 

 

 

Krajská knižnica v Žiline je súčasťou projektu Doors – Digitálny inkubátor pre múzejnú sieť. DOORS získala finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe grantovej dohody č. 101036071. Inkubačný program pozostáva z dvoch častí, v ktorých môže Krajská knižnica v Žiline rozvíjať svoj pilotný projekt a následne ho realizovať. Celý projekt je zastrešený konzorciom Ars Electronica, Museum Booster a Ecsite.

Tri zamestnankyne Krajskej knižnice v Žiline sa zúčastňujú na online workshopoch realizovaných od konca apríla do konca júna. Zoznamujú s pilotnými projektami ostatných žiadateľov, predstavujú vlastné nápady a postrehy a reprezentujú Krajskú knižnicu v Žiline v projekte európskeho rozmeru. Na príkladoch z praxe a následných diskusiách sa učia novým a inovatívnym prístupom v digitálnej, ale aj personálnej rovine. Osvojujú si nové poznatky o súčasných digitálnych možnostiach pre kultúrny sektor, ale aj zručnosti v oblasti vedenia ľudí, stratégiách riešenia problémov, komunikácie, efektívnejšieho riadenia projektovej činnosti a plánovania do budúcnosti s ohľadom na digitalizáciu kultúrnych inštitúcií.

Hoci do projektu sú zapojené najmä múzeá, projekt Krajskej knižnice v Žiline bol jedným zo 40 vybraných návrhov rôznych kultúrnych inštitúcií z celkovo 20 krajín, ktoré sa dostali do prvej fázy projektu. Pilotný návrh Krajskej knižnice v Žiline predstavuje podporu „content marketingu“ zameraného najmä na tvorbu videí a podcastov z knižnice.

Prostredníctvom aktivít je pilotný projekt knižnice spätne reflektovaný a bude možné ho pred nástupom do druhej fázy upraviť na základe osvojených poznatkov, teda urobiť ho kvalitnejším a adresnejším pre publikum. Projekt je teda prínosný nielen pre knižnicu ako inštitúciu, ale v konečnom dôsledku aj pre jej čitateľov a návštevníkov. Vďaka mnohým nápadom, inšpiráciám od ostatných účastníkov projektu a novo nadobudnutým vedomostiam bude knižnica môcť zlepšiť komunikáciu a svoju vlastnú prezentáciu v digitálnej rovine.