Mesto Žilina (dotácie)

Rok 2020

 • Peter Tvrdý – jazykovedec, knihovník, prekladateľ, lexikograf, pedagóg

Spomienkový on-line seminár, vydanie zborníka a výstava venovaná význemnému žilinskému rodákovi Petrovi Tvrdému (1850 – 1935) pri príležitosti výročia jeho narodenia a úmrtia.
Grant: 1 300 € (+ spolufinancovanie ŽSK: 380 €)

 • Príspevok k odstraňovaniu bariér zdravotne znevýhodnených v knižnici

Zakúpenie kompenzačných pomôcok pre skvalitnenie služieb v knižnici ťažko zdravotne postihnutým používateľom (indukčná slučka LA-90, skenovacie čítacie pero, tablet s transkripciou hlasu do textu, tematický výber kníh.
Grant: 900 € (+ spolufinancovanie ŽSK: 280 €)

Rok 2019

 • Stano Lajda – žilinský umelec s dušou Leonarda

Projekt priniesol vydanie personálnej bibliografie umelca, výstavy ilustrácií a portrétov a tvorivé dielne pri príležitosti životného jubilea maliara ilustrátora a pedagóga Stana Lajdu.
Grant: 1 400 € (+ spolufinancovanie ŽSK: 420 €)

 • Leto v knižnici (nielen) pre deti

Vďaka projektu knižnica realizovala množstvo príťažlivých tvorivých a vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov počas letných prázdnin.
Grant: 500 € (+ spolufinancovanie ŽSK 150 €)

Rok 2018

 • Spoznaj Žilinu čítaním kníh

Letná čitateľská súťaž s cieľom motivovať mladých čítať knihy aj počas „hluchého“ obdobia prázdnin.
Grant: 350 €

 • Terapia knihou a umením

Tvorivé dielne pre rozvoj životných a tvorivých zručností seniorov a detí.
Grant: 700 €

Rok 2017

 • Môj prvý (novorodenecký) čitateľský preukaz

Prvý čitateľský preukaz venovaný dieťaťu pri príležitosti jeho privítania do života primátorom mesta Žilina spoločne s publikáciou Ľudmily Hrdinákovej Krok za krokom k čitateľstvu určenej jeho rodičom.
Grant: 950 €

 • Tvorivo a reminiscenčne v knižnici

Príťažlivé tvorivé dielne a tréningy pre rozvoj životných a tvorivých zručností seniorov.
Grant: 900 €

Rok 2016

 • Pocta Jankovi Frátrikovi – 100. výročie narodenia básnika

Slávnostná spomienková akadémia s vydaním zborníka a súťaž začínajúcich básnikov pri príležitosti 100. výročia narodenia Janka Frátrika.
Grant: 446 €

 • Aj my chceme čítať

Podujatia na rozvoj predčitateľskej gramotnosti najmä znevýhodnených detí (zakúpenie montessori pomôcok a taktilných kníh)
Grant: 750 €

Rok 2015

 • Knižnica seniorom a znevýhodneným

Podpora aktivít krajskej knižnice pre seniorov a znevýhodnených – zakúpenie pomôcok a vydanie študijných materiálov pre tréningy pamäti a kurzy základnej počítačovej gramotnosti.
Grant: 800

Rok 2014

 • Knižnica pre občanov nášho mesta

Skvalitnenie akvizície knižnice prostredníctvom fondov tematicky alebo osobou autora viazaných k mestu Žilina, sprievodné podujatia na propagáciu kultúry a histórie mesta Žilina
Grant: 1 300 €

Rok 2013

 • Knižnica – súčasť každodenného života Žilinčanov

Skvalitnenie akvizície knižnice prostredníctvom fondov tematicky alebo osobou autora viazaných k mestu Žilina, sprievodné podujatia na propagáciu kultúry a histórie mesta Žilina
Grant: 600 €

Rok 2011

 • Aby sa v Žiline čítalo

Skvalitnenie výberu knižničných dokumentov v knižnici, ktorá je podľa používateľskej základne najmä mestskou knižnicou pre mesto Žilina.
Grant: 1 000 €

Rok 2010

 • Číta celá Žilina

Skvalitnenie výberu knižničných dokumentov v knižnici, ktorá je podľa používateľskej základne najmä mestskou knižnicou pre mesto Žilina.
Grant: 900 €

Rok 2009

 • Knihy pre všetkých Žilinčanov

Skvalitnenie výberu knižničných dokumentov v knižnici, ktorá je podľa používateľskej základne najmä mestskou knižnicou pre mesto Žilina.
Grant: 2 000 €

 • Detský svet v knižnici

Projekt so zámerom skultúrnenia prostredia detského oddelenia knižnice a vytvorenia piktogramového označenia jeho fondu a služieb.
Grant: 1 200 €

Rok 2008

 • Knihy pre vzdelávanie a radosť Žilinčanov

Projekt prispel ku skvalitneniu knižnično-informačných služieb mestskej knižnice prostredníctvom akvizície beletrie i náučnej literatúry pre deti i dospelých.
Grant: 70 000 Sk

 • Ľubomír V. Prikryl, CSc. – bibliografia

V rámci projektu sme pripravili a vydali bibliografiu slávnemu žilinskému rodákovi RNDr. Ľubomírovi V. Prikrylovi.
Grant: 30 000 Sk

 • Bez bariér – pokračovanie úspešného vzdelávacieho projektu pre znevýhodnených občanov

V rámci projektu získavali seniori, ťažko zdravotne postihnutí občania, ženy na materskej dovolenke a dlhodobo nezamestnaní základné zručnosti pri práci s počítačom.
Grant: 53 000 Sk

Rok 2007

 • Komunikácia bez bariér

Projekt vytvoril predpoklady pre základné vzdelávanie v oblasti práce s počítačom pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva (ŤZP, seniorov, ženy na MD, dlhodobo nezamestnaných).
Grant: 15 000 Sk

 • Hodnotné knihy pre Žilinčanov

Nosnou myšlienkou projektu je skvalitnenie ponuky kníh v mestskej knižnici, najmä s dôrazom na množstvo pobočiek, ktoré knižnica v súčasnosti má, v záujme priblíženia sa čitateľovi.
Grant:  65 000 Sk