Výber z úspešných projektov Krajskej knižnice v Žiline (2017)

Krajská knižnica v Žiline sa v roku 2017 zapájala do grantových schém, ktoré pomáhali skvalitniť jej knižnično-informačné služby, prispieť k zlepšeniu akvizičného procesu i realizovať kultúrne, spoločenské i komunitné podujatia nad rámec príspevku zriaďovateľa. Viacero projektov krajskej knižnice sa v roku 2017 uchádzalo o dotáciu z Fondu na podporu umenia v programoch pre knižnice i umenie. V rámci štátnych schém podpory sa knižnica i tento rok registrovala do systému Kultúrne poukazy Ministerstva kultúry SR. Krajská knižnica sa uchádzala i o finančné prostriedky na podporu svojich aktivít v rámci Grantového systému Mesta Žilina, Nadácie Pontis (programy Naše Mesto 2017, KIA Motors Slovakia) a Nadácie CPF (dar firmy Siemens). V uplynulom roku bol v spolupráci s poľským partnerom (Książnica Beskidzka) implementovaný rozsiahly medzinárodný projekt Literárno-historické chodníčky Beskydami (Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020).

Skvalitnenie priestorného vybavenia krajskej knižnice (2017)

V rámci projektov Rozvoj komunitnej knižnice v krajskej knižnici a Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov(Fond na podporu umenia) boli vo foyer knižnice vytvorené nové komunitné priestory pozostávajúce z pohodlných pohoviek a konferenčných stolov. K zvýšeniu komfortu používateľov prispeli i automatické šatňové skrinky. Na oddelení náučnej literatúry sa vymenilo 15 amortizovaných knižničných regálov za nové. Vďaka projektu sme mohli zakúpiť i nové regálové rozraďovače pre modernizáciu oddelenia beletrie. Oba projekty zahŕňali i fyzickú ochranu dokumentov.

Okrem týchto projektových zdrojov, krajská knižnica získala i účelovú dotáciu zriaďovateľa na dokončenie modernizácie náučného oddelenia. Vďaka prostriedkom ŽSK a vlastným zdrojom pribudlo v roku 2017 na náučnom oddelení spolu 93 nových regálov ako náhrada amortizovaných alebo pridané regály pre rozširujúci sa fond náučnej literatúry pre dospelých.

Prostriedky na zakúpenie kníh

Vďaka dotácii Fondu na podporu umenia vo výške 10.000 € sme v rámci projektu Akvizícia knižničného fondu (2017) zakúpili 1 138 nových kníh rôznych žánrov pre všetky vekové skupiny čitateľov. Z nenávratného finančného príspevku v rámci PL-SK mikroprojektu sme získali 161 nových kníh so zameraním na kultúrne a historické dedičstvo prihraničného regiónu.

Z grantu Nadácie KIA Motors Slovakia bolo zakúpených 282 exemplárov krásnych kníh najmä pre deti, ale i pre dospelých. K skvalitneniu akvizičného procesu prispeli i dary Mesta Žilina (300 €) a firmy Siemens (593,21 €).

Získané grantové zdroje prostredníctvom projektov nám zároveň pomohli financovať kultúrne, spoločenské i komunitné podujatia, z ktorých najatraktívnejšími počinmi v uplynulom roku boli:

Môj prvý (novorodenecký) čitateľský preukaz, projekt s finančnou podporou mesta Žilina, vytvoril tradíciu venovania prvého čitateľského (novorodeneckého) preukazu každému maličkému občanovi mesta Žilina pri príležitosti jeho uvítania do života. Vďaka projektu každé novonarodené dieťatko v Žiline pri privítaní do života zástupcom Mesta Žilina dostalo prvý čitateľský preukaz, ktorý ho oprávňuje v sprievode rodiča bezplatne využívať služby mestskej Krajskej knižnice v Žiline až do veku 6 rokov. Preukaz bol vytlačený vo veľmi atraktívnej forme prvej knihy – v kvalite detského leporela.

Tvorivo a remiscenčne v knižnici je názov projektu, ktorého náplňou boli tvorivé dielne, počítačové kurzy a tréningy pamäti pre seniorov a znevýhodnených občanov mesta Žilina s cieľom podporiť integráciu tejto skupiny občanov, ponúknuť im vzdelávacie a tvorivé aktivity, ktoré prispejú k ich rozvoju v seniorskom veku, ale zároveň predstaviť knižnicu, kde môžu pobudnúť v príjemnom prostredí či stretnúť sa s priateľmi (GS mesta Žilina).

Projekt Učíme sa čítať (aj) v knižnici – program na rozvoj čitateľskej gramotnosti v prostredí knižníc (Fond na podporu umenia) priniesol odborný seminár na celoslovenskej úrovni Knižnica v živote dieťaťa II. / Čitateľská gramotnosť – základný predpoklad rozvíjania kľúčových kompetencií. Podujatie, ktoré sa konalo v decembri 2017 v Krajskej knižnici v Žiline za účasti 53 účastníkov z celého Slovenska ponúklo informáciami nabité prednášky, lekcie tvorivej dramatiky i ukážkové podujatia. Projekt okrem vzdelávania dospelých vytvoril podmienky pre zriadenie Centra predčitateľskej gramotnosti ako poradenského a tréningového centra pre rodiny s deťmi predškolského veku a znevýhodnené deti predškolského a mladšieho školského veku. Centrum, ktoré odborne zastrešujú knihovníci krajskej knižnice, ponúka množstvo aktivít na rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti a hrubej a jemnej motoriky pre detské kolektívy a verejnosť, aktivity klubu Knihuľka, poradenstvo pre rodičov a požičiavanie didaktických pomôcok pre rozvoj hrubej a jemnej motoriky dieťaťa a pre rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku.

V rámci projektu Vianoce s detskou knihou – XI. ročník festivalu (vďaka FPU) sme realizovali podujatia s 12 tvorcami detských kníh (literárne besedy, prezentácie nových literárnych diel, literárne popoludnia, autorské čítania, hudobno-literárne pásma, tvorivé dielne). Sprievodnými aktivitami projektu boli vianočné dielne na rozvíjanie tvorivosti a remeselníckej zručnosti detí. Vlastných aktivít projektu a sprievodných podujatí sa zúčastnilo spolu 1025 detí a mladých ľudí.

Rok 2017 sme zavŕšili projektom Poďme spolu do sveta (Nadácia Siemens) s celým radom aktivít zážitkovej geografie pre znevýhodnené deti zo Špeciálnej základnej školy Jána Vojtaššáka v Žiline.

Jana Eliašová, projektový manažér a metodik, Krajská knižnica v Žiline

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.