Naše knižnice (aj) pre znevýhodnených čitateľov

Projekt Naše knižnice (aj) pre znevýhodnených čitateľov – Naše knihovny (i) pro znevýhodněné čtenáře

Termín realizácie: 1/2020 – 12/2020

Celkové náklady: 23 039,81EUR
Výška príspevku EFRR: 19 583,84 EUR
Výška príspevku ŠR SR: 2 303,98 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK: 1 151,99 EUR

Vedúci partner:  Krajská knižnica v Žiline
Cezhraničný partner: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o.

Plánované aktivity projektu:  

  • spoločné vzdelávanie – tréningové cvičenie Psychológia práce so znevýhodneným používateľom,
  • pracovná cesta českého cezhraničného partnera na Slovensko (2 dni) spojená s odborným seminárom/konferenciou: Potrebuje súčasná doba knižnice a knihovníkov? (I06),
  • vzdelávanie knihovníkov v oblasti komunikácie v posunkovej  (znakovej) reči na oboch stranách hranice,
  • vytvorenie webovej virtuálnej prezentácie Krajskej knižnice v Žiline a Městské knihovny Frýdek-Místek,
  • učíme sa navzájom – komunitné aktivity knižníc v oblasti práce so znevýhodnenými občanmi,
  • vytvorenie pracoviska pre znevýhodnených občanov – technické vybavenie,
  • stretnutia pracovného tímu,
  • riadenie projektu,
  • zabezpečenie povinnej publicity malého projektu.